Na skále se vyskytuje mnoho typických rostlin a živočichů. Průlomové údolí Ohře je předsunutým stanovištěm, na kterém se udržují teplomilné prvky, pronikající sem od východu. V lokalitě byl zjištěn výskyt několika zvláště chráněných druhů. Jedná se například o pěnici vlašskou a ještěrku obecnou. Vojkovická skála se nalézá v úbočí nad vesnicí Vojkovice. Na skalní stěně jsou vidět velmi dobře dvě vrstvy. Spodní vrstva jsou vulkanické horniny staršího vzniku než ve vrstvě první. Při další sopečné činnosti se vylila na tuto vrstvu žhavá láva, která svou vysokou teplotou kontaktně metamorfovala starší usazenou vrstvu vulkanických hornin.
Obec Vojkovice