Na místě byly nalezeny stopy výšinného sídliště lidu tzv. chamské kultury. Na vrcholu Křemenáče je vyhlídkové místo s dřevěnou lavičkou a jednoduchým zábradlím. Návrší nabízí krásný výhled do okolní krajiny. Je možné vidět celé okolí Břas i Plzeň. V případě dobré viditelnosti dokonce i šumavské vrcholky.

Návrší Křemenáč bylo osídleno již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, tedy v období eneolitu. Zdejší osídlení je doloženo řadou archeologických nálezů, ke kterým patří spilitová sekerka, buližníkové čepelky, mazanice a zlomky keramiky. Fragment jednoho sekeromlatu patří do období kultury se šňůrovou keramikou. Z mladšího období pravěku jsou nálezy z doby halštatské.

Jaroslav Kreisinger

Za zaslaný příspěvek děkujeme