Jednou z těch, která dosud čelila řadě nenadálých změn, byla i Základní škola Ostrov, sídlící v Májové ulici. Přes veškeré těžkosti se uskutečnila plánovaná rekonstrukce obou tělocvičen, probíhají stavební práce související s bezbariérovým pohybem včetně výtahu a budují se nové dílny.

 Zelená pro život

 Žáci školy jsou již řadu let zapojeni do školského vzdělávacího programu „Zelená pro život“. Jeden z mnoha projektů nazvaný „Ovoce a zelenina do škol“ byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Projekt Evropské Unie cílí na správné stravovací návyky ve výživě mládeže, k čemuž přispívá zvýšený příjem ovoce a zeleniny a tím i omezení dětské obezity. Cílové skupině, kterou tvoří žáci prvního a druhého stupně ZŠ, včetně dětí z přípravných tříd, je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina v různých formách.

 Chloubou školy

 Chloubou ZŠ Ostrov je pěvecký sbor Májová sluníčka, který letos slaví 20. výročí svého působení. V průběhu let dosáhl mnoha úspěchů, o čemž svědčí četné diplomy. Bez nadšených zpěváčků i zanícené sbormistryně Mgr. Jany Svobodové a stejně tak obětavé pedagožky zajišťující nezbytný hudební doprovod Mgr. Evy Jílkové se neobejde žádná společenská akce pořádaná školou či městem, ke kterým již tradičně patří i rozsvícení vánočního stromečku. Kromě mnoha soutěží sbor účinkoval s několika předními zpěváky nebo skupinami a podílel se na nahrávkách tří hudebních nosičů. Připravený program s letošními nováčky z 1. a 2. tříd, bohužel také zhatila stávající situace.

 Další chloubou školy je kronika, kterou již řadu let vede Mgr. Jaroslava Roulová. S pečlivostí sobě vlastní archivuje veškeré dění a zajišťuje i příslušnou fotodokumentaci. Společně s ostatními pedagogy též přispívá na webové stránky.

 Dalším příkladným přístupem této školy je spoluúčast rodičů, zákonných zástupců dětí a dalších osob, kteří Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov založili. Zaměřuje se na podporu a rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků, počínaje seznamováním rodičů i veřejnosti s výchovnými či vzdělávacími cíli. Dle příslušných pravidel pomáhají škole dobrovolnou pomocí včetně materiálních a finančních prostředků.

 Ocenění práce všech zaměstnanců školy

 Přes značné komplikace provázející letošní školní rok 2020/2021 všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci projevují maximální snahu o zdárný průběh výuky a v souladu s aktuálním vládním opatřením přispívají k zachování plynulého chodu školy, za což všem patří velké poděkování.

 Eva Hubatová, publicistka a fotoreportérka, členka Syndikátu novinářů ČR