Programové období let 2007-2013 je za polovinou a evropské dotace, které do Ústeckého a Karlovarského kraje směřují prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ), získávají stále více konkrétní podobu. I když ještě nejsme na konci rozdělování dotací, je potřeba začít diskutovat o budoucnosti evropských fondů v našem regionu.

O tom, jak to bude s evropskými fondy po roce 2013, se v současné době debatuje na všech úrovních - evropské, národní i regionální. Klíčovým dokumentem na úrovni Evropské unie, který inicioval přípravný proces nového programovacího období, se stala strategie Evropa 2020 z června 2010.
Představuje hlavní hospodářskou reformní agendu EU a určuje oblasti politických priorit a hlavní cíle, kterých má EU dosáhnout do roku 2020. Představy Evropské komise o podobě kohezní politiky EU jsou shrnuty v Páté kohezní zprávě. Ta zdůrazňuje, že investice do budoucí kohezní politiky musí být těsně spjaty s naplňováním cílů strategie Evropa 2020.

Na národní úrovni se přípravou na příští programové období zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR a řada dalších subjektů. Diskuse o budoucí kohezní politice se rozbíhá také v regionu Severozápad.

V rámci Výboru Regionální rady vznikla pracovní skupina, která má shrnout požadavky a priority obou krajů a vytvořit základ pro jednání o formě a způsobu využití evropských fondů po roce 2014.

Chceme mít k dispozici kvalitní podklady pro budoucí jednání, definovat naše priority a ty také aktivně prosazovat.

Na různých úrovních se již rozbíhají diskuse o zachování či zrušení Regionálních operačních programů.
Podle mého názoru ale ukázaly Regionální operační programy, že evropské fondy umí regiony účelně využít.

Dosud nejsou všechny problémy regionů ani zdaleka vyřešeny a na zástupcích krajů nyní je, aby se snažili prosadit takovou podobu kohezní politiky, která umožní jejich další řešení.

Mgr. Tomáš Hybner
místopředseda Regionální rady