ODS

Transformace je realizovatelná pouze cestou zrušení stávající příspěvkové organizace a založením nového právního subjektu, který nadále bude vyvíjet symfonickou orchestrální činnost, jako „veřejnou službu“, podporovanou Městem Karlovy Vary, nelze tedy pro změnu právní formy užít zhusta používaný termín „transformace“. Transformace je právním pojmem pro přeměnu z jedné entity na druhou v navazujících krocích, na rozdíl od situace v KSO, kdy musí nastat zrušení příspěvkové organizace a založení obecně prospěšné společnosti.

Hlavní důvody, pro které by město k tomuto náročnému procesu přistoupilo (a proč k tomu přistoupila Praha), a cíle transformace jsou:

* možnost svobodnějšího a operativnějšího rozhodování o finančních prostředcích, které není možné u stávajících příspěvkových organizací zřizovaných městem či státem. S tím souvisí ovšem také zvýšení odpovědnosti transformovaných subjektů za hospodaření s těmito prostředky,
* výlučná odpovědnost statutárních orgánů transformovaných subjektů (správní rada u o. p. s., jednatelé u s. r. o.) za činnost těchto subjektů. Město tak již neřeší – a ani řešit nemůže – vnitřní, zejména personální záležitosti v tomto orchestru.
* rovnější přístup orchestru, realizujícího hudební činnost jako veřejnou službu, k veřejným prostředkům.

Stejně tak je obecně prospěšnou společností Česká filharmonie, a to již od roku 1996 (!), z významných divadel (jež jsou charakterem podobná orchestru) pak jsou obecně prospěšnou společností z příspěvkových organizací změněny Činoherní klub od r. 2002, Divadlo Archa od r. 2002, Semafor od r. 2008, Městská divadla pražská – divadlo Komedie.

Je nutné sdělit, že se nejedná o žádnou likvidaci KSO, ale pouze o změnu právní subjektivity, která je jak ve prospěch města, tak ve prospěch KSO, především v menším dozoru města a větší samostatnosti a odpovědnosti KSO. Stav v KSO je dlouhodobě neudržitelný.

Když se na tento současný stav podívám očima dlouholetého podnikatele, pak musím přiznat, že dlouhodobě ztrátový projekt bych opustil a přemýšlel, jak vyjít z krize. KSO potřebuje krizového manažera či uplatnění krizového managementu, což je řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve do stabilní polohy, pak do vzestupného směru. Krizový manažer se zabývá riziky a hrozbami s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj, prosperitu a zisk, jako nezávislá osoba, objektivně zhodnotí situaci ve společnosti, provede analýzu rizik a krizové situace, a dále se zaměří na organizování preventivních opatření k odvrácení krizové situace nebo snížení jejích dopadů na chod společnosti…

Pokud bych se na KSO podíval očima dlouholetého muzikanta, pak vím, že je velmi těžké se hudbou živit, natož vytvářet zisk. Ale pokud by společnost řídil schopný ekonomický manažer, jsem přesvědčen, že by výsledek byl uspokojivý jak pro KSO, tak pro město. Umělci se nemohou, ba nesmí, zabývat tím, jak vydělat. Ti musejí výborně hrát a mít z toho požitek. Od ostatních věcí tu musí být schopný ředitel.

Proč PO ne:
Pokud budeme věnovat větší pozornost komparaci – srovnání – zákona o obecně prospěšných společnostech a příspěvkových organizacích, pak najdeme jeden výrazný rozdíl, a to v možnostech financování společnosti. OPS má obrovskou výhodu, a to, že může využít čerpání dotací a jiných grantů od kraje, státu a Evropské unie. Při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost může totiž ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státního fondu, a to dle ustanovení § 18 zákona o ops. Navíc již i Praha přešla u všech obdobných společností na přechod z po na ops k vzájemné spokojenosti.

Možná s.r.o., proč ne?:
Je nutné sdělit, že po či ops nejsou jedinými možnostmi pro vyřešení současné krize v KSO a zlepšení jeho budoucnosti. Zákon nabízí možnost zřízení společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným zakladatelem by bylo Město Karlovy Vary, a tato společnost by byla založena za účelem podnikání, tudíž za účelem generování zisku. K tomu by jí měl pomoci zkušený vzdělaný krizový manažer v začátku, v pokračování pak další schopný, ekonomicky vzdělaný jednatel. Možnou nevýhodou u sro mohla být nižší příjmovost z možných dotací, když podnikatelské subjekty (na rozdíl od nepodnikatelských, jako je ops) mohou čerpat dotace cca do 60 – 70% výše proinvestovaných nákladů.

Líbila by se mi i představa, vzhledem k obrovské úctě k české klasické hudbě v zahraničí, že by KSO koncertovalo nejen na území Karlových Var či České republiky, ale i v zahraničí, třebas i v Japonsku, kde naši muziku doslova milují. K tomu je však opět nutný jazykově a ekonomicky vzdělaný jednatel, který by vzešel z náročného výběrového řízení a byl by schopen obstát s KSO i na zahraničním trhu.

Jsem toho názoru, že ředitel či jednatel KSO dokonce nesmí být umělec, neboť tito lidé nemají většinou ekonomické vzdělání a racionální uvažování, což může vést samozřejmě těleso dříve či později do krize, způsobené neodborným vedením. Je totiž nutné, aby budoucí ředitel ovládal ekonomické pojmy, jako je swot, strategický management či různé typy analýz. Bez těchto znalostí není možné vést žádnou společnost dobře.“

Názor ODS uvedl Vlastimil Balcar, jeden z kandidátů do komunálních voleb.

TOP 09

„Karlovarská TOP 09 si uvědomuje složitost situace kolem KSO. S ohledem na skutečnost, že v Karlových Varech nemáme jinou kulturní instituci, která by měla tradici 175 let jako KSO, je nutné k problematice přistupovat velmi citlivě a provádět veškeré kroky s tím, aby KSO nebyl jedním z dalších pomníčků v oblasti kultury. TOP 09 se sešla na informativní schůzce se zástupci KSO, kde si obě strany vyměnily svá stanoviska a postoje. Z této schůzky vyplynulo, že letitých problémů kolem KSO je mnoho a ne všechny budou jednoduše v krátké době řešitelné. Některé věci jsou však řešitelné hned. V prvé řadě jde o to vytvořit podmínky pro nepolitický výběr vedení KSO, který by měl mít jediné kritérium – odbornost. V druhé řadě jde o jednoznačnou společenskou objednávku od zřizovatele, který by měl definovat co od KSO očekává a jakou dlouhodobou funkci by měl plnit. Je zřejmé, že oba tyto body může realizovat pouze zřizovatel.

Sledujeme debatu o možné změně právní subjektivity KSO. Vnímáme současné vedení orchestru jako politicky závislé a máme vážnou obavu, aby při případné transformaci KSO na jiný právní subjekt nedošlo k zániku věcného břemene, které se týká další působnosti KSO ve stávajících prostorech Lázní III,“ řekl Radek Novotný, předseda Místní organizace TOP 09 v Karlových Varech.

ALTERNATIVA

„Po celou dobu dění kolem KSO jsem byl mediálně zdrženlivý, protože jsem nechtěl, aby kdokoliv mohl snížit oprávněnou revoltu v symfoniků na politický či osobní předvolební boj. Nicméně situace v KSO je opravdu velmi dramatická. Kdyby nebylo před volbami, určitě bych měl snahu svolat demonstraci nebo rovnou defenestraci paní Laubové i ředitele Vikora a rady města.

Vedení města přijalo po červnové demonstraci požadavky symfoniků a veřejnosti k řešení situace v KSO a na následném zastupitelstvu primátor předvedl mimikry, jak jim leží situace KSO na srdci. Proto schválilo zastupitelstvo vrácení části mzdových finančních prostředků. Ve skutečnosti však vedení města nezajistilo plnění žádného ze zmíněných požadavků:

* Zajištění profesionální, personální a finanční stabilizace
* Zrušení politicky zmanipulovaného výběrového řízení
* Odvolání paní náměstkyně D. Laubové s ředitelem Z.Vikorem
* Zastavení transformace příspěvkové organizace na o.p.s.
Nic z toho se nestalo, naopak likvidace KSO se přes prázdniny rozběhla naplno!

Aby odpoutalo vedení města pozornost od podstaty problému KSO, zinscenovalo příběh „nalezených pytlů s důkazy“. Proto paní náměstkyně Laubová s panem Vikorem vynesla z půdy pytle se skartačním materiálem a začala jejich obsah skandalizovat na tiskové konferenci magistrátu, namísto toho, aby případné zjištěné poklesky řádně doložila a řešila v rámci kompetencí svých a svého ředitele a teprve potom předložila výsledek veřejnosti. Stejně ale vytažení domnělé staré špíny padá v první řadě na jejich vlastní hlavy, tedy vrub samotného koaličního vedení magistrátu, které má průběžně řádně hlídat chod svých organizací.

Z těchto důvodů jsem se nezúčastnil tohoto veřejného „odhalení“ a symfonikům jsem doporučil totéž. Nechtěl jsem, aby zcela legitimní společná sebezáchovná protestní iniciativa za KSO byla zatažena do tohoto podružného starého trusu, či posloužila pouze jako karta předvolební hry. Nemohlo totiž za tímto podkladem vyvstat žádné řešení skutečného problému s KSO.

Proto předkládám toto shrnutí a směřuji ho jako výzvu k vedení magistrátu města, aby přestalo intrikovat a vytvářet kouřové clony, namísto jednoznačného řešení krizové situace v KSO. Vyzývám k řešení předložené společné výzvy, kterou rada města doposud neprojednala a nevyrozuměla předkladatele o přijatých opatřeních,“ uvedl názor zastupitel Jiří Kotek.