Vážený pane primátore,

s odvoláním na články, které byly již uveřejněny v uplynulých měsících v KD, a dále pak s odvoláním na otevřený dopis adresovaný exprimátorce Judr. Vlkové i její vlažné a vyhýbavé odpovědi, bychom Vás a „dotčené orgány“ MM, chtěli znovu upozornit na problém, který trápí tuhnické obyvatele, zejména však obyvatele v ulicích Krymská a Západní.

Ve věci, porušování zákona č. 149/1998 Sb., o loteriích, která je ve zmiňovaných článcích opakovaně podrobně popisována, jsme svůj občanský názor vyjádřili petici ze dne 17.10.2008, adresovanou Radě města. Zároveň jsme v ní uvedli náš nesouhlas s plánovanou nástavbou objektu na p.p. 505, k.ú. Tuhnice, která je majetkem LINAS TRADE GROUP a.s. Velmi nás zajímalo, zda jako další karlovarské specifikum bude možné ignorovat protesty a nesouhlas tolika občanů.

Avšak v článku ze dne 8. října 2008 nás již překvapilo vyjádření mluvčího MM Kaválka (který samozřejmě jen tlumočí názory vedení města), že „záměr nadstavby objektu na p.p.č. 505, k.ú. Tuhnice, koresponduje s územním plánem města.“ Jde zřejmě o „hodně zvláštní“ naplňování ustanovení § 89 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon….že, obec by měla v územním řízení uplatňovat námitky k ochraně zájmů občanů obce, což se zřejmě podle vedení města a „dotčených orgánů“, děje zřízením „doupěte hazardních her“ a znehodnocením bydlení zdejších občanů nástavbou do výše 13 m.

Odpověď paní exprimátorky ze dne 5.11.2008 pod č.j.: 78/OVAK/08 nás rovněž neuspokojila.

Bezvýhradně souhlasíme s obsahem článku „Magistrát: město zákon o loteriích dodržuje“, který byl v KD uveřejněn dne 7.2.2009. Již nás ani nepřekvapuje, že mluvčí MM pan Kopál v tomto článku tvrdí, že město zákon neporušuje. S tím zřejmě koresponduje i sarkastické vyjádření náměstka pana Ing. Keřky „že si nyní úředníci MM vezmou metry a budou přeměřovat…“ (rovněž uveřejněné v KD). Pokud to pan náměstek opravdu novinám uvedl, je téměř zbytečné zamýšlet se nad tím, co si občan má pomyslet.

Chtěli bychom Vás pane primátore ujistit, že se rozhodně nehodláme nechat takovými prohlášeními odbýt. Budeme dále požadovat, aby se tato „obludnost“, kterou připravuje LINAS TRADE GROUP a.s. se souhlasem Magistrátu města neuskutečnila. Naše snažení by mělo mít i podobu správního aktu dle § 95 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy zasláním podnětu na přezkum všech řízení, kterými bylo povoleno provozování těch provozoven, jenž jsou svým umístěním v rozporu se zákonem o loteriích nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad.

Chtěli bychom Vás ale také ujistit, že zcela jistě budete mít naší plnou podporu, pokud se opravdu zasadíte o to, aby byl zákon skutečně dodržován a počet těchto „doupat hazardu“ ve městě snižován.

S pozdravem

Za výbor Sdružení vlastníků BJ v Krymské ul. 39
Ing. Josef Knobloch, předseda

Vyhotovil: Petr Chalupa