Příčiny dnešní neutěšené situace v KSO, který se nyní nachází v hluboké krizi finanční, personální i vztahové, vidíme v následujících skutečnostech:

1/ V rozpočtu pro rok 2010 snížení příspěvku města o 20 %, námi kritizované již při schvalování. Dramatické snížení financí, které bylo aplikováno nekoncepčně a plošně, vytváří dnešní neudržitelnou situaci snižování úvazků a ohrožuje zachování KSO jako plnohodnotného symfonického tělesa.

2/ Nerespektování výsledků výběrového řízení na ředitele KSO a jeho konečné dosazení de facto podle politického klíče. Mgr. Vikor se ukazuje jako osoba značně kolizní a pro velkou část symfoniků je jako ředitel neakceptovatelný. Navíc zjevně mísí osobní vztahy s profesionálním přístupem, což způsobuje zbytečnou eskalaci problémů zejména v pokřivených mezilidských vztazích v orchestru.

3/ Město Karlovy Vary jako zřizovatel KSO dlouhodobě situaci řeší liknavě a nekompetentně při absenci modelu řešení a cílového stavu. Současná náměstkyně primátora pro tuto oblast řešení vzniklé situace manažersky nezvládá.

Situace bohužel došla tak daleko, kdy je již přímo ohrožena funkčnost symfonického tělesa. Jako první a nezbytné kroky k nápravě stavu vidíme zejména:

– v korekci příspěvku města podle skutečných potřeb orchestru odpovídající jeho velikosti a poslání;
– v odvolání současného dosazeného ředitele Mgr. Vikora a následném vyhlášení transparentního výběrového řízení, přičemž rada města bude respektovat rozhodnutí výběrové komise;
– v rezignaci na funkci náměstkyně primátora D. Laubové.

Za zastupitelský klub KOA

Pavel Žemlička
Vlastimil Lepík
Petr Kulhánek