SUVERENITA

„Problémem Karlovarského symfonického orchestru je orchestr sám, neboť se tam zastavil čas. Orchestr přežil od cara, přes II. světovou válku, až do současnosti, ale v některých lidech je neustále zakořeněna doba normalizace, kdy byla tzv. „Zvyková práva“ (nestandardní výhody), která jim vedení dopřávalo .A každý nový ředitel buď respektoval anebo byl skupinkou „vyvolených“ vytlačen ze hry. A najednou se objevuje člověk, který nehodlá všemu nadále tiše přihlížet. Ano, je řeč o současném řediteli KSO, panu Mgr. Vikorovi. Je to člověk s morálním kreditem, který chce konečně nastolit pořádek a proto je trnem v oku určité skupince lidí, kterým vyhovovalo „Zvykové právo“, jež jim dopřávali někteří předchůdci.

Současní představitelé z KOA vycítili příležitost a využívají několik těchto „zhrzených“ hudebníků ke svým politickým hrám jako loutky v předvolebním klání.

Ten, kdo si pomalu skládá střípky do mozaiky,tomu musí začít být jasno…

Je smutné, že místo toho, aby se orchestr v klidu připravoval na lázeňskou sezonu, se musí utápět v nesmyslných útocích proti někomu, kdo chtěl hrát fair-play, zavést disciplínu a pořádek a také apeloval na to,aby si všichni uvědomili, že bez poctivě odvedené práce, by neměly být ani koláče,“ řekla Věra Procházková ze strany SUVERENITA.

KOA

„Jednání finančního výboru o rozpočtovém opatření 2,1 milionu korun pro KSO opět ukázalo, jak fatálním omylem bylo dosazení Mgr. Vikora do funkce ředitele KSO. Očekávali jsme, že přišel na jednání výboru, aby argumentačně podložil a vysvětlil předložený návrh k rozdělení přidaných peněz. Jeho jedinou reakcí na polemiku, kdy účel schválené podpory byl zcela jiný - dorovnat pokrácené úvazky, bylo, že předložený písemný materiál znovu přečetl. Citaci uzavřel slovy, že víc k tomu nemá co říci. Finanční výbor toto rozdělení zastupitelstvu města ke schválení nedoporučil. Zastupitelstvo města v červnu schválilo dodatečný příspěvek 2,1 milionu na pokrytí mzdových a provozních nákladů KSO. Tedy na rehabilitaci pokrácených úvazků a na věci v současnosti bezodkladně potřebné pro provoz KSO.

Ředitelem předložený návrh na rozdělení prostředků je však zcela jiný: 100 000 Kč na mzdy (nikoliv úvazky, ale odměny), 1 milion korun na nákup vyjmenovaného seznamu věcí (fraky, bedny, kontrabasové židle apod.) a 1 mil. Kč na úhradu ztráty z minulých období!! Rozdělení proto vytýkám:
1) nenaplnění daného příslibu k narovnání redukovaných úvazků,
2) výdaje na, v současné kritické situaci, zbytné věci, které snesou odkladu,
3)nepřípustné použití mimořádné podpory na krytí minulé ztráty, to opravdu nebyl účel příspěvku.

Kroky vedoucí k řešení a zklidnění situace:
1) Z poskytnuté částky vyčlenit po dohodě s unií orchestrálních hudebníků nezbytně nutné výdaje na provozní věci
2) Celou zbývající část alokovat na dorovnání ponížených úvazků
3) Při tvorbě rozpočtu 2011 zahrnout částku příspěvku KSO na úrovni roku 2009 (25 mil. Kč)
4) Odvolat současného ředitele pro závažná manažerská pochybení a nekompetentní vedení orchestru
5) Neprodleně vypsat transparentní výběrové řízení na nového ředitele a respektovat hodnocení výběrové komise (k čemuž v posledním výběrovém řízení nedošlo)
6) Zajistit intenzivní, pozitivní a konstruktivní komunikaci nového ředitele mezi jím a orchestrem, uměleckou radou i zřizovatelem, na jejímž konci by měla být kvalitní dramaturgie včetně obsazení dirigentů a sólistů, reálný plán hospodaření a stmelení tělesa k týmové práci,“ vyjádřil svůj nástin řešení Petr Kulhánek, zastupitel za stranu KOA.

Hnutí O co jim jde?

„Současná zoufalá situace v KSO je dílem jednak absolutního nezájmu radnice o kulturu ve městě (snad kromě estrád v KV Areně), jednak nedostatkem finančních prostředků města díky miliardové investici do hokejové haly. Soubor dlouhodobě postrádá manažera schopného zajistit zajímavé např. i zahraniční akce, což by se pozitivně projevilo nejen na vylepšení ekonomiky orchestru, ale hlavně by to přispělo k šíření dobrého jména Karlových Varů. Současná radnice problém řeší klasicky likvidačně, podobně jako s divadelním souborem. Chce převést KSO z městské příspěvkovky na „nezávislou“ obecně prospěšnou společnost s následnou možností přestat orchestr dotovat úplně. A tím se zbavit pro ni přebytečného kulturního bříměte, které podle ní ve Varech zaclání skoro dvě století.

Pro zdůvodnění a podporu svého záměru radní najali osvědčené likvidátory z magistrátu, aby z archivů KSO vyhrabali kompromitující materiály na orchestr a jeho bývalé vedení. Neuvědomují si, že vlastně hledají důkazy o své neschopnosti a kulturním barbarství,“ konstatoval Otmar Homolka za hnutí O co jim jde?

STRANA ZELENÝCH

„Dění okolo Karlovarského symfonického orchestru je od samého začátku velmi zajímavé. Člověku, který denně nečte noviny, zřejmě musí připadat naprosto nepochopitelnýé. Je tu však jeden paradox. Ten, kdo je čte denně stejně jako já, sice má přehled o tom, jak zhruba se celá „kauza“ vyvíjela, ale samotný smysl celého sporu nezná o nic více.

Snaha náměstkyně pro kulturu Dagmar Laubové o vytvoření korupční kauzy v podobě údajného netransparentního hospodaření bývalého ředitele KSO pana Ježka přichází za pět minut dvanáct, respektive dva měsíce před volbami. Jak sama náměstkyně přiznala, strávila s nynějším ředitelem KSO Zdeňkem Vikorem spoustu času, než vůbec našla alespoň nějakou tu chybu v účtech, kterou mohla k takovému spekulativnímu obvinění využít. Celé toto počínání je jakousi tragikomedií. Základ sporu je totiž společný i pro další karlovarské kauzy. Neschopnost komunikace, kterou neustále projevuje vedení města, je důkazem velkého deficitu demokracie ve fungování městské samosprávy.

Demokratický volební systém totiž sám o sobě demokracii netvoří. Skutečná demokracie je o umění komunikace v podobě pravidelně probíhajících interakcí mezi voleným vedením města, jeho občany, kulturními institucemi, jako je právě KSO, neziskovými organizacemi a mnoha jinými subjekty. V našem městě bohužel tyto interakce probíhají jen se společnostmi větším či menším způsobem spřízněnými s členy dvou koaličních stran. Nelze se pak ani trochu divit, že jsou Karlovy Vary po republice vnímány jako metropole korupce a hazardu.

Kauza KSO je „jen“ dalším z mnoha důkazů tristní kvality místní politické kultury,“ prohlásil Dominik Jandl, předseda základní organizace Strany zelených Karlovy Vary.

VĚCI VEŘEJNÉ

„Současná situace v KSO je pouze vyústěním nekoncepčního postoje karlovarského magistrátu v oblasti kultury obecně. Věci veřejné ctí více jak stoletou tradici tohoto lázeňského tělesa a obecně považují zachovávání tradic v našem lázeňském městě za nezbytné. Další fungování KSO je proto věcí přesně stanovené koncepce v oblasti kultury, kterou jsou Věci věřejné připraveny uvést v život. Ptám se, jak je současné vedení radnice schopné řídit město, když neumí vyřešit ani takový základní problém, jaký je momentálně v KSO,“ nastínil svůj názor Tibor Minca, lídr Věcí veřejných v Karlových Varech.