Směry jízdy autem po Karlových Varech se změnily vlivem dokončení průtahu silnice R6 a 1/6. Došlo zdánlivě ke zklidnění provozu na místních komunikacích některých částí města, zvláště těch, kde byla vedena nákladní i staveništní doprava, kde byl porušen stavební stav vozovky vlivem zatížení nadměrné dopravy.

Po vyvolaných opravách silnic se představa o pohodové a bezpečné jízdě trochu rozplyne při jízdě Plzeňskou ulicí. Nově položený koberec na místní komunikaci za pomoci hutnění těžkými vibračními válci se jaksi nepovedl.

Za jízdy se zdá, že vozidlo má šišatá kola, ale to jen povrch vozovky vykazuje nerovnosti v příčných vlnách, které vytváří roletu způsobenou nedodržováním technologie hutnění, a také místy viditelné prohlubně po zavibrovaných dlažebních kostkách, to vše je patrné po dešti. Zvláště nepříjemnou je jízda mezi poklopy šachet, vpustí a vodovodních šoupat osazených pod niveletu vozovky, kde řidič i s ohledem na „mlaskání pneumatik“ při jízdě kličkuje. Najetí na poklop se projevuje i hlukem do okolní zástavby.Dá se říci, že dílo není bezvadné, zvláště když k tomu přidáme nedodržení příčných sklonů vozovky, kde místy je dostředný spád s uprostřed vytvořeným korýtkem a neprovedené přídlažby z kostek u obrub v místech přípojek. Investorovi opravy Ředitelství silnic a dálnic asi nic neříkají závazné předpisy, jako například systém jakosti a další.

Dobře pojatý problém ochránit chodce přecházející místní komunikaci od autobusových zastávek přes postavené ostrůvky se v současném provedení jeví jako „pevné překážky“ ve středu silnice. Svědčí o tom desítky dopravních nehod, kde vozidla tvrdě narazila na obrubník s minimální závadou na předním kole a nápravě. Představte si, kdyby na ostrůvku stál chodec.

Přitom stačí dodržet při stavbě předepsané základní zásady bezpečnosti dané závaznými technickými a kvalitativními předpisy. Samozřejmě, že se jedná o ochranu chodce, ale i o bezpečnost řidiče, zvláště za snížené viditelnosti jízdou při dešti za větším vozidlem, což v těchto případech asi nikoho z kompetentních nezajímá. Přitom je nutno neklást do silnice tak tvrdé překážky. Provést odborně vodorovné dopravní značení s vodicími pruhy, které řečeno obrazně povedou řidiče k jeho chování, aby se přizpůsobil stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Dále je povinností správce osadit svislé dopravní značení podle zákona, které je v současné době nedostatečné, už jenom tím, že neupozorňuje na překážku a zúžení jízdního pruhu.

Přístup magistrátu k převzetí takto provedených prací nesvědčí o dobrém vztahu k ochraně veřejných zájmů, bezpečnosti, spolehlivosti a jakosti díla. Nesmímezapomenout, že jsme přece v Karlových Varech a že podobných a jiných situací je daleko více.

Viktor Daňha