Vážená paní primátorko, dovolujeme si Vás oslovit, požádat Vás a apelovat na Vás, abyste uplatnila svoji zákonnou pravomoc danou Vám ustanovením zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pozastavila tak výkon usnesení Rady města ze dne 21. 4. 2008, kdy rada města během svého čtvrthodinového jednání, kromě jiného, „projednala předložený materiál“ a rozhodla o ukončení činnosti a zrušení městské mateřské školy Krále Jiřího 4 ke dni 31 .8. 2008.

Zároveň Vás žádáme a vyzýváme, abyste ve smyslu výše uvedeného zákona předložila věc k opětovnému projednání a rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva. Domníváme se, že o správnosti zmiňovaného radou přijatého rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště existují důvodné pochybnosti, a to zejména s důrazem na důvody či pohnutky, které radu k přijetí tohoto rozhodnutí vedly, a také s ohledem na celý proces, který v přijetí tohoto rozhodnutí vyústil a který je možné charakterizovat přinejmenším jako netransparentní.

Je nejenom žádoucí a v nastalé situaci nevyhnutelné, ale od Vás jako primátorky města lze také oprávněně očekávat, že posoudíte správnost, relevanci či dokonce reálnou existenci důvodů vedoucích k přijetí rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště Krále Jiřího 4 a následně pak zvážíte, zda lze předmětné rozhodnutí považovat za správné a eventuálně, shledáte-li jej nesprávným, pozastavíte jeho výkon.

Vkládáme do Vás, jako nejvyšší představitelky města, jeho občanů a voličů, důvěru a jsme přesvědčeni, že nejenom, že neopomenete v této věci konat, ale také, a to především, že budete konat ve skutečném veřejném zájmu, tedy i jeho občanů.

Citace z nejdůležitejších ustanovení, o které se výzva opírá: Zákon o obcích: § 2 (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem; § 105 Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).

Rodiče dětí z mateřinky