Vážená paní primátorko,

se zděšením jsme vyslechli vystoupení a vyjádření Vás a Vašich náměstků k námi podané petici proti likvidaci zahrádkářských osad v Tuhnicích. Vaše vyjádření k dané problematice jsme se nedozvěděli písemnou ani ústní formou. Bohužel byly pro nás jediným zdrojem informací média.

Svým konáním popíráte platný územní plán, který omezujete jen na pouhou občanskou vybavenost, přestože toto území je definováno jako „plocha občanské vybavenosti s převahou zeleně“ (informace Ing. Doubové ze dne 27.9.2007). Dle vyhlášky o závazných částech územního plánu 1/2000 je „přípustné umísťovat především zařízení podrobněji určeného druhu občanského vybavení, a to za podmínky, že nebude podstatněji omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně“.

Nezkreslujte územní plán, ze zelené nedělejte modrou! Dotčená oblast je již z velké části zastavěna budovanými hokejovými halami, k nimž přibude pravděpodobně bazén, kvůli jehož výstavbě bylo zabráno již dalších našich 15 zahrad (viz dopis dřívějšího pana primátora Roubínka č.j. PRIM/671/05 i různých vyjádření dřívějšího i současného náměstka Ing. Keřky). Myslíme si, že další omezení zeleně by bylo v rozporu s platným územním plánem. Nejsme proti výstavbě sportovišť na území města.

My jen žádáme, aby oblast, která je, a do budoucna bude velmi zatížena provozem multifunkční a tréninkové haly a možná bazénu, již byla uchráněna před dalšími stavebními pracemi. Zahrady budou pak tvořit přirozenou hranici mezi sportovišti a Areálem zdraví, který již dlouhou dobu slouží jako místo pro hraní dětí z Karlových Varů, stejně tak jako místo odpočinku mnohých občanů našeho lázeňského města. Jistě by nebylo vhodné, aby hned vedle areálu, sloužícího k relaxaci, bylo něco, co může paradoxně dětem škodit – zplodiny či hluk. Hrozí zde také velké nebezpečí, že dítě vběhne pod auto či jedoucí vlak.

Několikrát jsme Vám psali osobní dopisy, žádali Vás o schůzku. Bohužel bez jakékoliv odezvy z Vaší strany. Zdá se nám, že si nás – karlovarských rodáků a patriotů – nevážíte. Snažíte se naši práci a činnost pro blaho města ničit, a protože se pro nás zahrady staly srdeční záležitostí, ničíte i naše životy. A to vše v době, kdy každodenně čteme v novinách o kontroverzních rozhodnutích vedení města vůči občanům. Jen namátkou – zrušení bezplatné dopravy důchodců, desetinásobné zvýšení nájmu u zbytkových pozemků u domů, dodatečné kontroly investic do soukromých domů, chodníky, připomínající spíše polní cestu, v poslední době plánované zrušení mateřské školy v ulici Krále Jiřího a další a další.

Nemyslíte si, že právě Vaše jednání je jednou z příčin, proč se Karlovým Varům neustále snižuje počet obyvatel? Nebylo by lepší místo komise pro demografický vývoj města a uvolněných radních pro tuto problematiku začít s občany jednat a ne je ignorovat?

Ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) se hovoří o „příjemném místě pro život“ – zlepšování stavu životního prostředí, vzhledu a čistoty a zvyšování podílu zeleně i mimolázeňskou zónu, o komunikujícím a dobře spravovaném městě – jednejte tedy v souladu s tímto plánem, který jste vytvořili a slibujete, že se jím budete řídit.

Zahrádkáři Tuhnice - výbor osady č. 5