Jsou ale podmínky, které toto vylučují. „Pokud dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, je řidič povinen policii k nehodě zavolat,“ uvádí mluvčí jihoplzeňské policie Pavla Soukupová. Ta dále jmenuje další výjimky. „Samozřejmě když hmotná škoda na vozidle včetně přepravovaných věcí převyšuje sto tisíc. Také pokud dojde k poškození pozemní komunikace, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, na životním prostředí nebo na majetku třetí osoby. Dále pokud nejsou účastníci nehody sami schopni obnovit provoz na silnici,“ vysvětluje mluvčí.

„K nehodě rovněž doporučujeme zavolat policii, i pokud vyvstane podezření na požití alkoholu či jiných návykových látek u účastníků události,“ podotkla Soukupová.

Jak tedy řešit samotnou nehodu bez účasti policie? Podle zákona musí řidiči sepsat společný záznam o nehodě, který podepíší a odevzdají pojistiteli. „Ten musí obsahovat identifikaci místa a času události, jejich účastníků a vozidel, příčiny, průběhu a následků. Abyste předešli komplikacím, vozte záznam ve vozidle s sebou,“ doporučuje Soukupová.

Účastníci nehody si tedy vzájemně prokáží totožnost. „Porušení takové povinnosti je přestupek, stejně jako ujetí z místa nehody,“ zdůrazňuje Soukupová.

Označit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu, či poskytnout první pomoc zraněným osobám a volat záchranku, jsou povinnosti, které se nijak nemění.