Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka. Podle archeologických nálezů získaných povrchovým sběrem byla nejstarší fáze opevnění datována do období chebské skupiny kultury popelnicových polí z mladší doby bronzové. Na základě výskytu slovanské keramiky se předpokládá také existence hradiště v raném středověku v průběhu desátého a jedenáctého století. Hradiště zaujalo vrcholovou plošinu ostrožny chráněné na jihu a na západě strmými svahy. Akropole je dlouhá asi 200 metrů a její šířka se pohybuje mezi čtyřiceti až padesáti metry. Od vstupní šíje, kde se pravděpodobně nacházelo předhradí, ji odděluje obloukovitě vedený val vysoký čtyři metry a široký až sedm metrů. Přístup od severu chránil deset metrů široký a tři metry hluboký příkop.
Obec Velichov