Kde jste působil předtím, než jste se na ŘSD ujal funkce ředitele?

V oboru silniční infrastruktury Karlovarského kraje jsem pracoval na různých vedoucích a manažerských pozicích od roku 1997 až do poloviny roku 2011. Byl jsem vedoucím referátu dopravy a silničního hospodářství na OÚ Karlovy Vary, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství na KÚ Karlovarského kraje, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje a následně pět let předsedou představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje.

V uplynulém období jsem působil u společnosti AUTO EDER, s.r.o., kde jsem pracoval v týmu, který měl na starosti přípravu a výstavbu nového Autocentra Toyota v Karlových Varech.

Nevypadl na vás po nástupu nějaký pomyslný kostlivec ze skříně?

Ředitelem ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary jsem necelý měsíc a postupně se detailně seznamuji se všemi aktuálními záležitostmi a problémy, které je nutno vyřešit, a samozřejmě je průběžně řeším. Doposud na mě žádný pomyslný kostlivec ze skříně nevypadl a doufám, že ani v budoucnu nevypadne.

Jak dlouhou silniční síť máte na starost?

V Karlovarském kraji je 235,6 km silnic I. třídy, z toho 39,9 km je rychlostní silnice. Na této silniční síti je 175 mostů, z toho na rychlostní silnici 56.

Myslíte, že je správné platit na krátkém úseku R6 v Karlovarském kraji dálniční známku?

Zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací je stanoveno platnou legislativou.

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary nemá žádné kompetence v dané věci, rozhodnutí přísluší Ministerstvu dopravy ČR.

Co je hlavní náplní ŘSD v Karlovarském kraji?

Majetková správa silnic I. tříd, dále majetkoprávní příprava, technická příprava a realizace nových staveb silnic I. třídy, vč. součástí a příslušenství, nebo jejich modernizace a opravy a majetkoprávní vypořádání pozemků jak v rámci realizace nových, tak i stávajících staveb I. třídy.

Jaké jsou vaše priority na ŘSD?

Prioritou je pokračování přípravy výstavby rychlostní silnice R6 směrem na Prahu, především obchvatů obcí ležících na této trase. Neméně důležité je také pokračování v přípravě staveb na silnicích I. tříd v našem kraji a zajištění kvalitních oprav a údržby v následujícím období.

Co nového se chystá v rámci výstavby R6, kde a jak se bude pokračovat?

Přípravu výstavby R6 provádíme v celém úseku Karlovy Vary Nové Strašecí. Prioritou jsou obchvaty Řevničova, Krušovic a dále Hořoviček, Hořesedel a Lubence. V případě, že bude dokončena příprava a přiděleny finanční prostředky, je předpoklad zahájení výstavby obchvatu Řevničova a Krušovic v roce 2015.

Na pokračování příprav máte pro letošek připraveno 47 milionů korun, je to méně než loni. Je to dostatečná částka?

V případě předčasného vyčerpání poskytnutých finančních prostředků je v průběhu roku prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření možné posílení těchto prostředků pro přípravu R6.

Máte stavbu R6 na starost jen v Karlovarském kraji, nebo připravujete i úseky v jiných krajích?

Přípravu výstavby R6 zajišťujeme také v Ústeckém a ve Středočeském kraji. V Karlovarském kraji jsou to čtyři úseky, v Ústeckém kraji tři a ve Středočeském kraji pět úseků.

Bude někdy R6 přímo navazovat na dálniční síť v sousedním Německu?

V plánech bavorské vlády je návazné propojení mezi R6 a A93 ve čtyřpruhu, dále propojení na A9 v několika variantách.

Mluví se o tom, že na trase R6 jsou spekulanti s pozemky. Jaká je ve skutečnosti situace a kolik už máte zajištěno potřebných pozemků?

Na majetkoprávní přípravě intenzivně pracujeme. Nejdále jsme pokročili v úseku obchvatů Lubence, Řevničova a Krušovic, kde máme zajištěnu v průměru cca polovinu pozemků v dotčených katastrálních územích. Někteří vlastníci pozemků mají takové podmínky, které nemůžeme splnit. S jinými se naopak dohodneme velice rychle.

Nepřipravujete v některých úsecích vyvlastňovací řízení?

V současné době nikoliv. Vyvlastnění považujeme za poslední možnost v případě, že nedojde k dohodě o výkupu pozemku za cenu, která je pro nás stanovena závazně platnou legislativou.

Spolupracujete s obcemi a starosty na trase. Jaká je s nimi dohoda?

Pravidelně (jednou za měsíc) máme společná jednání se starostkami a starosty obcí ležících na trase budoucí R6 směrem na Prahu.

Náš cíl je společný a spolupráce ze strany obcí je výborná. Jednání se účastní také zástupci odborů dopravy a SH Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje, dále zástupci Státního pozemkového úřadu ČR z důvodu nutných komplexních pozemkových úprav, které probíhají či budou probíhat v jednotlivých dotčených katastrálních územích.

R6 v Karlovarském kraji měla po dokončení několik vad. Jak je to s jejich odstraněním?

Veškeré zjištěné vady jsou odstraňovány zhotoviteli v rámci záruční doby, jejich odstranění jde tedy na vrub jednotlivých zhotovitelů.

Na mostě u Transmotelu u Sokolova praskal na R6 asfalt, už je jasné, z jakého je to důvodu a jak to bude s opravou?

Zjara loňského roku byly provedeny lokální výspravy vozovky a v průběhu celého roku byl stav nadále monitorován a bylo zjištěno, že další poruchy na vozovce se již neobjevily.

V minulém týdnu byla provedena diagnostika. Na konkrétním určení příčin, návrhu opatření a definitivní opravy pracuje tým příslušných odborníků. Je reálný předpoklad, že kompletní definitivní oprava vozovky bude provedena zhotovitelem v letních měsících letošního roku, přičemž veškeré náklady na tuto opravu ponese zhotovitel. Záruční doba započne až provedením definitivní opravy.

Kolik peněz máte pro letošní rok na větší opravy silnic 1. třídy? Je to dostatečná částka?

V letošním roce plánujeme zrealizovat větší opravy v celkové částce cca 210 mil. Kč. Jedná se o opravu dvou mostů (Tašovické údolí a Budov) na silnici I/6, sanaci krajnic Březová na silnici I/20, točky nad Jáchymovem na silnici I/25 a opravu povrchů na pěti úsecích v celkové délce 12 km. Částka je o 50 mil. vyšší než v minulém roce, ale ještě budeme žádat o navýšení na další potřebné opravy mostů a silnic I. tříd.

Chtěl bych požádat řidiče o shovívavost a trpělivost při dopravních omezeních, která způsobí tyto opravy, odměnou za to bude kvalitnější síť silnic I. tříd v našem kraji.

Kdo pro ŘSD práce provádí a jaká kritéria jsou pro výběr dodavatele prioritní?

Stavební práce a služby pro ŘSD, Správu Karlovy Vary provádí firmy, které jsou vybrány na základě výběrových řízení, která se řídí zákonem O zadávání veřejných zakázek a vnitřními směrnicemi ŘSD ČR. Základní kritéria stanoví zákon O zadávání veřejných zakázek, přičemž hodnotícím kritériem je cena.

Kolik kilometrů ve skutečnosti chybí k definitivnímu dokončení R6?

V úseku Karlovy Vary Nové Strašecí je plánováno celkem 12 úseků v celkové délce 82 km.

V Karlovarském kraji jsou to čtyři úseky, v Ústeckém kraji tři a ve Středočeském kraji pět úseků.

Dotklo se ŘSD pozastavení ROP Severozápad, a jestliže ano, jakým konkrétním způsobem?

Ne, nedotklo.

Troufnete si odhadnout termín dostavby R6?

Nezlobte se, ale v tuto chvíli by to bylo věštění z křišťálové koule. Strategii budoucí výstavby dopravní infrastruktury určuje Ministerstvo dopravy včetně sestavování rozpočtu na jednotlivá období.