Mokřady pod Vlčkem se jmenuje jedinečná lokalita v Pramenech na Chebsku. Jsou tu zrašelinělé, slatinné a podmáčené louky s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a dále geologické fenomény, nazývané mofety. Přírodní rezervace leží na severním úpatí hlavního hřebene Mnichovských hadců. Díky tomu zde pramení vody stékající z výše položených lesních svahů, které jsou, jak dokládá složení bylinného patra, silně obohaceny hořečnatými ionty z hadců.
Geologickým podkladem území jsou až několik metrů mocné kvartérní suťové uloženiny tvořené především úlomky serpentinitů původem z výše ležícího hřebene Vlčku. V zamokřených partiích se nacházejí organozemě typické, které jsou lemovány organozemními až zbahnělými varietami typických glejů.