Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů poskytuje kraj žadatelům už od roku 2003. O tom, jaké projekty budou podpořeny, rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch. Ta posuzuje nejenom technický stav objektů a jejich památkovou hodnotu, ale také například to, zdali jsou přístupné veřejnosti.
„Církevní budovy nejsou určeny pouze věřícím, ale i těm, kteří se zajímají o historii regionu a místní zvyklosti. Tvoří významnou část kulturního dědictví. Na jejich obnovu jsme pro letošní rok vyčlenili částku přes 1,1 milionu korun," uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš.
Církevní subjekty podaly celkem padesát žádostí, přičemž úspěšných jich nakonec bylo sedmnáct. Příspěvek získá například Římskokatolická farnost v Chebu na obnovu kostela sv. Mikuláše. Na opravu krovů a střech nad presbytářem a sakristií bude poskytnuto celkem 100 000 korun. Stejnou částku dostane i Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, který je vlastníkem areálu proboštství a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény v Chlumu sv. Máří. Zde budou prostředky vynaloženy na záchranu stropních konstrukcí.
Příspěvky nepůjdou pouze na stavební úpravy, ale i na rekonstrukce interiérů kostelů. Tak například Římskokatolická farnost v Bečově nad Teplou získá prostředky na záchranu jedinečných varhan v kostele sv. Jiří, které jsou napadeny červotočem. Na jejich opravu přispěje Karlovarský kraj 80 000 korunami.
O něco menší příspěvek ve výši 50 tisíc korun pak poputuje na sanaci interiéru kostela sv. Michaela Archanděla v Bochově, který je rovněž napaden dřevokazným hmyzem. Kostel ze 16. století vlastní Římskokatolická farnost v Bochově. Stejný příspěvek bude poskytnut Římskokatolické farnosti v Chebu na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově.