Kraj tedy za rok 2014 nepřekročí parametry schváleného rozpočtu, naopak dosáhne přebytku. „Podařilo se nám obezřetně přistoupit k predikci ministerstva financí týkající se očekávaných daňových příjmů. Zároveň jsme ale uskutečnili i naplánované investiční akce, začala stavba obchvatu Chebu, modernizace silnic v okolí Hroznětína, pokračovali jsme v obnově pavilonů sokolovské nemocnice. Další finance šly do oprav škol, na projekty nového vybavení laboratoří a počítačových učeben. Přispívali jsme na opravu památek, mimo jiné lázní v Kyselce, i na nákup hasičských cisteren v obcích nebo podporu kulturních akcí a sportu. Ze všech zatím známých údajů z našeho hospodaření vyplývá, že jsme v tomto roce dokázali hospodařit s přebytkem, což mě samozřejmě těší," uvedl hejtman.Přesné informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Karlovarského kraje se stanou součástí závěrečného účtu kraje za rok 2014, který bude schvalovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje do 30. června 2015.

Kraj dosahuje značných úspor při nákupu energií a služeb

Snižovat náklady a dosahovat co nejvyšších úspor se snaží nejen komerční sféra, ale i Karlovarský kraj. Samotný krajský úřad proto v uplynulém období významně snížil náklady na vozový park, na nákup kancelářského materiálu nebo úklidových služeb.

Meziroční úspora v těchto komoditách dosahuje v porovnání s rokem 2008 částky okolo 3,2 milionu korun, což je asi 10 procent celkového rozpočtu na provoz chodu úřadu.

Jednoznačně nejvyšších úspor se však Karlovarskému kraji podařilo dosáhnout v oblasti centrálních nákupů energií nebo služeb. „Do centrálních nákupů jsme zapojili naše příspěvkové organizace, tedy nemocnice, školy nebo domovy pro seniory. Oslovili jsme také města a obce a nabídli jsme jim možnost účastnit se v tomto systému nákupů, aby stejně jako kraj měly šanci výrazně ušetřit. Stejně je tomu letos a například úspory nákupu energií budou oproti ceníkovým cenám nemalé. Pokud města a obce zachovají v roce 2015 přibližně stejnou spotřebu jako dosud, ušetříme centrálním nákupem městu Mariánské Lázně téměř 1 milion korun, Hornímu Slavkovu čtvrt milionu korun nebo Teplé téměř 200 tisíc korun za rok. Centrálním nákupem silové elektřiny se kraji, městům a krajským organizacím podaří ušetřit příští rok celkem asi 9 milionů korun," uvedl hejtman Josef Novotný.

Úspory, kterých bylo dosaženo krajským centrálním nákupem od roku 2011 proti běžným ceníkovým cenám, dosahují celkem 171,6 milionu korun. „Největší podíl z této úspory zaujímají telekomunikační služby 158 milionů korun. Zajímavé je i významné meziroční snížení ceny plynu, které za rok 2014 přinese úsporu ve výši 13,9 milionu. Centrálním nákupům se budeme samozřejmě věnovat i v příštích letech," zdůraznila náměstkyně hejtmana Eva Valjentová. Ušetřené finanční prostředky kraj ponechává v provozních rozpočtech svých příspěvkových organizací, čímž nepřímo navyšuje příspěvek na jejich provoz.

Obce a města si při spolupráci s krajem v oblasti centrálního nákupu cení nejen dosažené úspory, ale i toho, že kraj kompletně realizuje veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Obce tak nemusí vynakládat další prostředky na administraci veřejné zakázky kraj zakázku realizuje na „klíč". „Pokud zjistíme, že umíme na krajském úřadě nakoupit službu, zboží nebo materiál levněji, obratem tyto informace podáváme našim organizacím, nebo jim zprostředkujeme nákup za stejnou cenu. Úspory se pak „kumulují" v celkovém rozpočtu kraje, nikoliv pouze v rozpočtu krajského úřadu. Při centrálním nákupu je dosažená sleva závislá na poptávaném objemu, naše nabídka na spolupráci tedy směřuje i k obcím v kraji, které poptávají stejné komodity," dodala Valjentová. Centrální nákupy koordinuje odbor vnitřních záležitostí krajského úřadu.

Od roku 2015 také kraj začne společně se svými organizacemi využívat k administraci veřejných zakázek systém E-ZAK, který na jedné straně zvýší úroveň transparentnosti při zadávání zakázek, sníží nároky na jejich administraci a podávání nabídek. Na straně druhé přinese kraji další informace o oblastech nákupů, které v centrálním objemu skrývají potenciál finanční úspory.

Kraj plánuje v roce 2015 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Pokud návrh rozpočtu schválí krajské zastupitelstvo, příjmy a výdaje by celkem měly činit 4,65 miliardy korun. Do této částky jsou zahrnuty i prostředky, které kraji posílá stát na financování regionálního školství. V odhadu příjmů vychází kraj z predikce ministerstva financí, která je navíc snížena o 4 procenta. „Každoročně se snažíme být maximálně opatrní, aby nám nikde prostředky nechyběly," uvedla náměstkyně hejtmana Eva Valjentová.

Plánované výdaje kraje na rok 2015 lze rozdělit do dvou okruhů. První z nich tvoří standardní výdaje kryté očekávanými příjmy v daném rozpočtovém roce, přičemž tento rozpočet je navržen jako mírně přebytkový. Přebytek očekávaných příjmů nad plánovanými výdaji činí 80 milionů korun. Kraj tedy pokryje vlastní provoz i splátky jistin a úroků dvou ze svých úvěrů a návratné finanční výpomoci, kterou obdržel od ministerstva financí na zaplacení závazku vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad.

Druhý okruh zahrnuje výdaje na předfinancování a spolufinancování projektů obsažených v Programu rozvoje Karlovarského kraje. Podle Evy Valjentové se jedná například o investice do zdravotnictví, dopravy, školství nebo kultury. „Počítáme s centralizací lékařské péče v karlovarské nemocnici za asi 137 milionů korun nebo s vybudováním krytu pro umístění lineárního urychlovače a s nákupem přístroje pro Nemocnici Cheb," upřesnila Eva Valjentová s tím, že kraj bude pokračovat i v obnově jednotlivých pavilonů sokolovské nemocnice za asi 50 milionů korun.

V příštím roce by také kraj měl dokončit velké dopravní stavby jihovýchodní obchvat Chebu, obchvat Hroznětína nebo modernizaci silnice z Merklína do Pstruží. Plánují se další etapy rekonstrukcí krajských domovů pro seniory, na opravy krajských škol je vyčleněno přes 30 milionů korun. Nová expozice by měla za krajské peníze vzniknout v Muzeu Karlovy Vary, počítá se s investicemi na vybudování zázemí dolu Jeroným na Sokolovsku nebo u štoly č. 1 v Jáchymově.