Firma, která nemocnici rekonstruovala, se dostala do sporu s Karlovarským krajem, vlastníkem nemocnice. Ten teď bude vypisovat nové výběrové řízení na nového zhotovitele stavby. Z jakého důvodu se rekonstrukce zastavila, se Deník zeptal náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast správy majetku a investic Dalibora Blažka.

Proč jste s firmou Energie stavební a báňská (ESB) ukončili smlouvu na rekonstrukci chebské nemocnice?

S danou společností jsme byli nuceni smlouvu ukončit z důvodu porušení smlouvy, když celá stavba z příčin ležících na straně společnosti nabrala značného zpoždění a byla detekována i další významná porušení smluvních povinností. Navíc zhotovitel namísto hledání přijatelného řešení, které by směřovalo k dokončení předmětné stavby za sjednaných, tj. vysoutěžených podmínek, hledal spíše cesty, jak navýšit cenu stavby ve svůj prospěch, což nakonec vyústilo k jeho faktickému opuštění stavby. Veškerá tvrzení o chybách projektové dokumentace, nepřipravenosti stavby atp. jsou pouze účelová tvrzení reagující na skutečnost, že Karlovarský kraj odmítl navýšit cenu stavby dle požadavků zhotovitele. Z pohledu kraje je zastavení modernizace chebské nemocnice v průběhu stavebních prací samozřejmě velmi nešťastné, jelikož je takto lékařský i nelékařský personál včetně pacientů nucen fungovat ve stísněných prostorech.

Právník společnosti ESB, která měla přístavbu nemocnice na starost, uvedl, že projekt na modernizaci nemocnice byl od začátku špatně připravený. Ztotožňujete se s tím?

S tímto tvrzením o špatném projektu zásadně nesouhlasíme. Tvrzení o chybném projektu se objevuje až od doby, kdy kraj upozornil zhotovitele na porušení smlouvy a odmítl jím požadované navýšení ceny stavebních prací pro další etapy. Zhotovitel bez podrobnějšího zdůvodnění používal tvrzení o chybné dokumentaci jako důvod svého prodlení s prováděním díla. U každé stavby obdobného rozsahu vždy nutně dochází k dílčím změnám v průběhu výstavby, které vyplynou ze zjištěných skutečností, ale o chybném projektu nelze hovořit. ESB sice zmiňovala údajné nedostatky projektové dokumentace týkající se rekonstrukce budovy B nemocnice, ale krom toho, že s tímto tvrzením přišla až v době, kdy byla s prováděním díla v časovém prodlení, neposkytla nikdy adekvátní odůvodnění. Její domněnky o chybách v projektové dokumentaci byly dokonce na společném jednání vyvráceny.

Konsorcium ve svém vyjádření uvedlo, že muselo uhradit z vlastních prostředků 90 milionů korun. Ty pak požadovalo po Karlovarském kraji. Jednali jste o této částce s vedením společnosti?

Konsorcium vyhrálo soutěž s nejnižší nabídkovou cenou a je pravda, že požadovali navýšení sjednané ceny, na což kraj nemůže bezdůvodně přistoupit. Měli jsme určité neoficiální informace o ztrátě vykázané konsorciem v průběhu výstavby, ale o této konkrétní částce jsme se oficiálně dozvěděli až v rámci vystoupení jejich právního zástupce na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. Konsorcium začátkem minulého roku 2019 požadovalo uzavření dodatku, kterým chtěli mimo jiné dosáhnout paušálního navýšení smluvní ceny kontraktu, což bylo po písemném dotazu na Ministerstvo pro místní rozvoj ze strany kraje vyhodnoceno jako protizákonné. I samotná ESB předložila kraji znalecký posudek, který mimo jiné konstatuje, že stavbu lze postavit s náklady ve výši předpokládané hodnoty, ale bez zisku. Lze se domnívat, že společnost v době zadání předmětné zakázky nepředpokládala změnu cenové hladiny stavebních prací, ale toto nyní nemůže přenášet na kraj, potažmo občany regionu. Navíc, nabídnutá cena se příliš nelišila od nabídkových cen jiných uchazečů. V době soutěže byla realizace díla „bez zisku“ při snaze společností o proniknutí do nového území běžnou obchodní strategií, která byla navíc ze strany konsorcia opakovaně deklarovaná. Tato strategie ale zároveň kladla velké nároky na koordinaci činností a to konsorcium zcela nezvládlo. Vlastní selhání však nemůže přenášet na objednatele, ať už pro toto hledá jakékoli důvody.

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast správy majetku a investic Dalibor Blažek.Zdroj: Facebook Dalibora Blažka

Během stavby mělo dojít k celkem 36 projektovým změnám, zakládá se tento údaj na pravdě? A věděl o tom Karlovarský kraj?

Tento údaj je pravdivý, nicméně je vždy nutné se podívat, o jaké změny se jedná, a bez znalosti konkrétní situace nelze usuzovat o zásadnosti změn. Převážná většina změn byla prováděna až na základě skutečného stavu na stavbě a jednalo se o nepředvídatelné skutečnosti. Některé změny byly vyvolány i činností či na žádost samotné společnosti ESB, a některé znamenaly dokonce cenovou úsporu. Kraj samozřejmě o případných změnách věděl, protože se jeho zástupce účastnil pravidelných kontrolních dnů a projektové změny s dopadem do termínu realizace byly ošetřeny příslušnými dodatky ke smlouvě o dílo. V žádném případě z toho nelze usuzovat, že realizace byla chybně připravena, jak se advokát konsorcia snaží veřejnost přesvědčit.

Jednal Karlovarský kraj i o změnách, o kterých stavební společnost mluví? Došli jste v rámci jednání kraje k názoru, že je třeba nějaké změny v projektu provést, anebo nikoliv?

Projektové změny uvedené v předchozí otázce byly probírány v rámci pravidelných kontrolních dnů a odsouhlasovány odpovědnými osobami. Není to žádný neobvyklý postup.

Stavební firma dále navrhovala změny projektu kvůli možným rizikům ohrožení zdraví a životů pacientů. Uvedli například, že záložní generátory nemocnice nesplňují současné normy. Bylo tomu tak?

Na zjednodušující účelová tvrzení konsorcia nelze krátce reagovat z důvodu rozsáhlosti problematiky přesahující délku tohoto rozhovoru. Například o otázkách požární bezpečnosti diskutovali odborní zástupci stran na samostatném, více jak tříhodinovém jednání, které nakonec vyznělo tak, že zástupce konsorcia, jenž měl na starosti požární bezpečnost, vycházel z neopodstatněných předpokladů ohledně systému odvětrání atp. S tímto tvrzením o rizicích ohrožení zdraví a životů pacientů tedy nemůžeme souhlasit. K systému protipožární ochrany je nutné říci, že se jedná o řešení schválené všemi věcně příslušnými orgány, a pokud konsorcium jako odborná společnost mělo pochybnosti o funkčnosti navrženého systému, mělo na to upozornit již před realizací a nenamítat údajnou nesprávnost až několik měsíců poté. Naopak např. nedodáním bateriových zdrojů pro výtahy ESB nesplnilo požadavek na zajištění fungování výtahů při výpadku energie, čímž by mohli být ohroženi převážení pacienti, a baterie musel objednat až kraj. Co se týká zmiňovaného záložního generátoru nemocnice, jednalo se pouze o dodatečné vybavení, které mělo být zajištěno nemocnicí, což se nestalo. Na základě tohoto zjištění jsme požádali ESB o dodání tohoto vybavení a doprogramování generátoru, což však ESB odmítla, a proto kraj samostatně objednal dané řešení u jiného subjektu.

Společnost ESB tvrdí, že smlouvu s krajem vypověděla už v červenci, ale Karlovarský kraj uvedl, že smlouvu s firmou ukončil v listopadu loňského roku. Proč se tato tvrzení rozchází?

Pro ESB je toto tvrzení významné z důvodu snahy vyhnout se sankcím, které konsorciu vyplývají z porušení smlouvy. Konsorcium opravdu zaslalo v červenci odstoupení od smlouvy jednak z tvrzeného důvodu trvání na nevhodných pokynech a jednak z důvodu údajného uvedení v omyl již při zadávacím řízení. Jejich argumenty je však nutné považovat za právně neúčinné, protože konsorcium nebylo oprávněno odstoupit od smlouvy z neexistujících důvodů. Proto jsme jejich důvody odmítli a následně v listopadu loňského roku odstoupili od smlouvy z důvodů uvedených v předchozích odpovědích.

V jaké fázi je v současné chvíli jednání o dokončení dostavby nemocnice? A kdy předpokládáte dokončení stavebních prací? Může se do výběrového řízení přihlásit i firma, s níž vedete spor?

V současné chvíli se pracuje na úpravě projektové dokumentace, která musí být rozdělena podle skutečného stavu zrealizovaných prací. Z tohoto vzejde zadání pro novou veřejnou zakázku, kterou chceme vyhlásit do poloviny letošního roku. Dokončení zbývajících stavebních prací předpokládáme do jednoho roku od uzavření smlouvy s vysoutěženým dodavatelem. V rámci zadávacího řízení nemáme v plánu bránit nikomu v účasti, pokud prokáže splnění odpovídající kvalifikace.

Budete situaci kolem dostavby chebské nemocnice řešit se stavební společností soudně?

Vzhledem k situaci, kdy ze strany kraje byly vůči konsorciu vzneseny nároky vyplývající z porušení předmětné smlouvy, nelze takovýto postup zcela vyloučit. Krom nároku na smluvní pokutu lze např. uvažovat i o škodě vzniklé v důsledku navýšení ceny stavebních prací atp. Z vyjádření zástupců konsorcia vyplývá, že nároky kraje odmítají, a proto lze předpokládat, že veškeré shora uvedené otázky budou řešeny soudně.