„Jedná se o dotační program, který už v kraji fungoval a následně si ho převzal stát na národní úroveň. Nicméně po letech se v regionu opět přemnožila zejména divoká prasata, a je proto třeba jejich stav regulovat. Krajský program „zástřelného“ je oproti státnímu programu upraven a je směřován přímo na myslivce. Snahou je motivovat finanční odměnou samotné myslivce, kteří kraji pomohou s problémem přemnožení černé zvěře a kraj jim za to poskytne peníze z dotačního programu,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.

Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento program vyčleněno 8 milionů korun pro rok 2024. Dotace bude poskytnuta na základě odlovu minimálně tří kusů černé zvěře v jednom čtvrtletí a činí tisíc korun za kus ulovený na území Karlovarského kraje.

V rámci podání jedné žádosti tak dotace činí 3 tisíce korun a žádost je možno podávat nejvýše jednou za čtvrtletí. První žádosti je možné podávat v termínu 1. 7. – 10. 7. 2024, a pak vždy po skončení čtvrtletí. Žadatelem může být fyzická osoba s platným loveckým lístkem a povolenkou lovu pro příslušnou honitbu. Dotace budou poskytnuty za odlov černé zvěře v období od 1. 4. do 31. 12. 2024 na honebních i nehonebních pozemcích na území Karlovarského kraje. Žadatel má povinnost ulovený kus prasete divokého řádně zaevidovat ve svém uživatelském účtu v Evidenčním portálu myslivosti nejdéle do 12 hodin od ulovení. Další podmínky dotačního programu jsou uvedeny na krajských webových stránkách v záložce „Dotace“ pod oblastí životního prostředí.