„Podobné aktivity, kdy společně kooperovaly školy a firmy, byly financovány z programu Implementace pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje. Tento projekt byl už ale ukončen, a tak považujeme za důležité podpořit další, který opět pomůže pokračovat v již nastartovaných akcích a aktivitách. Institut se snaží o propojení oblasti vzdělávání s pracovní sférou, které pomůže školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby práce v regionu,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.

Ze strany Institutu se budou konat například pravidelná setkání signatářů Paktu zaměstnanosti, a to i na národní úrovni, kariérové poradenství žákům základních i středních škol, včetně aktualizace webové aplikace Můj život po škole a Cesta k zaměstnání, organizace exkurzí, praxí, stáží a přednášek zaměstnavatelů na školách, podpora duálního systému vzdělávání, podpora základních škol s rozšířenou výukou polytechniky v podobě kroužků, soutěží, kempů a dalších.

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.je nositelem Paktu zaměstnanosti, který je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje. Jako regionální partnerská platforma umožňuje propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatření ve prospěch zaměstnanosti.