Finance žadatelé získají z programu Evropské územní spolupráce 2014 2020 mezi Českou republikou Svobodným státem Bavorsko. Rozhodli o tom členové monitorovacího výboru na svém zasedání.

Jedná se například o uskutečnění projektu s názvem KAPLAN/ka Společná historie Aše a Selbu v časové ose, jehož cílem je obnova a zachování kulturního dědictví s ohledem na společnou historii měst Aš a Selb.

„V rámci tohoto projektu dojde k revitalizaci historického kamenného mostu a prostoru bývalého historického centra města Aš se zaniklým kostelem Nejsvětější Trojice, bývalým hřbitovem a sochou Martina Luthera. Zaniklé objekty se zpřístupní za pomoci nejmodernějších informačních technologií,” uvedl krajský radní Josef Janů.

Dále se uskuteční vzpomínková jízda „vlaku svobody“ z Aše do německého Selbu a v plánu je rovněž putovní výstava zachycující historické milníky obou měst. Projekt získal dotační peníze ve výši 1, 4 milionu eur (kolem 37,1 milionu korun).

Dalším projektem podpořeným z Evropské unie se stala Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka.

Půjde o zpracování analýzy rizik českým partnerem pro vodní nádrž Skalka na řece Ohři a vytvoření studie proveditelnosti bavorským partnerem pro systém vodních toků Kössein, Reslava, Ohře včetně realizace čtyř až pěti konkrétních opatření. „Tato opatření budou zahrnovat mimo jiné stabilizaci břehů inženýrsko biologickým způsobem a zpevnění dna vodního toku kameny,” vysvětlil Janů. Uskuteční se rovněž dva semináře, jeden pro odbornou veřejnost v Bavorsku, druhý pro laickou veřejnost v ČR. Výše dotace činí přes 211 000 eur (asi 5,6 milionu Kč).

Na intenzivní přeshraniční spolupráci v severní části českého a bavorského pohraničí a na jazykové vzdělávání především dětí, mládeže, ale i zdravotnických záchranářů v oblasti se zaměří projekt s názvem Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území Euregia Egrensis. Měla by se rozvíjet členská základna Euregia Egrensis a nadále se bude pokračovat ve strategii pro směřování euroregionu po roce 2020. Uskuteční se rovněž výměna zkušeností a předání dobrých příkladů praxe s jinými euroregiony v EU. Žadatelům byla schválena podpora ve výši přesahující 463 000 eur (kolem 11,5 milionu Kč).

Informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací i podmínkám přiznání dotace najdou zájemci na www.by-cz.eu. Tady jsou k dispozici kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v případě zájmu o podporu konkrétního záměru v příslušném kraji obrátit.