Cílem ochrany je udržení a zlepšení podmínek pro zachování biotopů. Vyhlášení památky a jejího ochranného pásma se předpokládá v roce 2015 až 2016.

Lokalita Hornohradský potok je součástí evropsky významné lokality, která představuje ekosystémy údolní jasanovo-olšové luhy, vlhké pcháčové louky a devětsilové lemy horských potoků. K její ochraně tak budou muset dotčené pozemky dbát upravených pravidel. Například ke stavební činnosti, vodohospodářským úpravám nebo k použití chemických prostředků bude nezbytný souhlas krajského úřadu. Ochranné pásmo pak bude zahrnovat padesátimetrový pás kolem hranice ZCHÚ. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

Změna se dotkne parcel v obcích Krásný Les, Stráž nad Ohří a Damice.

Chráněné území pomůže ochraně druhů, jako jsou motýl batolec duhový, mlok skvrnitý nebo krkavec velký.