„Úředníci Obecního živnostenského úřadu karlovarského magistrátu kontrolovali prodejce a nabízené zboží především na území města Karlovy Vary. Zaměřili se zejména na označení pyrotechnických předmětů a dále také na prodej vánočních stromků a kaprů. U provedených kontrol nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky,“ uvedla Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu.

Namátkové kontroly prodejců vánočních kaprů a stromků byly zaměřeny zejména na označení tak zvaných mobilních provozoven, přístupnost ceníků a cejchování používaných měřidel, tedy vah a délkových metrů.

„V těchto oblastech nebyly zaznamenány žádné nedostatky. Kontrolní činnost byla v letošním roce provedena také společně s pracovníky České obchodní inspekce, kteří jsou oprávněni provádět kontrolní nákupy. Ty byly zaměřeny na poctivost podeje vánočních kaprů. Pouze u jediného z kontrolovaných prodejců bylo zjištěno předražení prodávaného zboží, a to o 39 Kč při koupi dvou kaprů. Jednalo se o prodejce, který se stejného správního deliktu dopustil i v minulém roce. Česká obchodní inspekce tuto skutečnost zohlední při ukládání sankce v následně vedeném správním řízení,“ vysvětlila mluvčí.
Kontrola prodeje pyrotechniky byla prováděna na základě vyhlášky o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

„Kontroly byly zaměřeny zejména na označení pyrotechnických předmětů těmito údaji: návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce, datem, do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován, nebo datem výroby a spotřební dobou a podobně,“ dodala Kousalová.

Úředníci prověřovali také neporušenost obalů, způsob prodeje a skladování nebo zákaz prodeje stanovených pyrotechnických předmětů osobám mladším 18 let.

„V Karlových Varech bylo provedeno celkem pět kontrol. Všechny proběhly bez zjištěných nedostatků. Kontrolováni byli vietnamští obchodníci, u kterých byly předpokládány nedostatky na základě zkušeností z kontrol provedených v roce 2010. Velké obchodní řetězce byly prověřovány okrajově,“ doplnila mluvčí. Porušení vyhlášky o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi nebylo podle mluvčí zaznamenáno.

„V jediném případě nebyl prodejce schopen hodnověrně prokázat způsob získání pyrotechniky a v dalším případě prodejce nezajistil na provozovně přítomnost osoby splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Oba případy byly řešeny na místě blokovou pokutou,“ doplnila mluvčí.