„Kdybych se vyjádřil slušně, byli jsme vykázáni. Prý kvůli tomu, že rada, která supluje valné hromady městských společností KV Areny a Dopravního podniku, projednávala jejich citlivé obchodní údaje. A podle nových právních předpisů u toho být nesmíme," uvedl zastupitel Musil, pro něhož to byla za řadu let úplná novinka. Zastupitel Homolka hovořil ostřeji.

„Primátor Kulhánek (KOA) na základě doporučení a vysvětlení náměstka Michala Riška (ČSSD) o ochraně obchodního tajemství a dobrého jména městských společností nás vyloučil z jednání rady a požádal o odchod z místnosti. Řekli jsme mu, že zastupitelé mají přístup na jednání rady a rada města zároveň tvoří valnou hromadu městských akciovek, ale nebylo to nic platné," uvedl s tím, že primátor a náměstek Riško tím porušili jednací řád rady města (viz box). Podle Otmara Homolky šlo oběma zastupitelům o to, aby měli z první ruky vysvětlení jednatele KV Areny Vladimíra Kvasničky a obdrželi odpovědi na otázky od rady města, koaličních kolegů a dozorčí rady KV Areny. „Všechny tyto orgány po jednateli KV Areny už několik měsíců požadují zdůvodnění personálních změn ve společnosti, smluv, které uzavřel jednatel s novými osobami či subjekty, popřípadě zdůvodnění dalších kroků jednatele. Doposud vše marně. Právě o těchto záležitostech se mělo jednat na radě města. Čili o věcech, které v žádném případě nejsou předmětem obchodního tajemství společnosti. Naopak jsou pod veřejnou kontrolou hospodaření s majetkem města," zdůraznil Otmar Homolka. A dodal, že v debatě budou pokračovat na zastupitelstvu. „Vyloučit nás z něho si snad netroufnou," doplnil. Také podle zastupitele Musila je toto jednání nepochopitelné. „Zažil jsem na radě spoustu valných hromad a nic tajné nikdy nebylo. Snad tyto informace obdržíme v příloze usnesení do zastupitelstva," doufá. S postupem rady nesouhlasí ani opoziční zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA). „To, že zastupitelé mohou chodit na jednání rady města, se nám podařilo prosadit na zastupitelstvu již v roce 1991 až 1992 a všechny následující koalice to respektovaly. Nejkřiklavější prohřešek se stal před deseti lety, a to za vedení primátorky Vlkové (ODS). To se radní zvedli, opustili jednací místnost, šli si to domluvit do její kanceláře a po půlhodině se vrátili. Kulhánkova koalice tedy překonala další tabu, které bylo vůči opozici vždy respektováno," kritizoval postup rady i on.

Primátor Kulhánek: Cenzuru zcela odmítám

Karlovy Vary - Karlovarské opoziční zastupitele Otmara Homolku (hnutí O co jim jde?!) a Zdeňka Musila (KSČM) velmi šokovalo, že byli vykázáni z jednání rady města. Byla tak porušena roky zažitá praxe, kdy na těchto zasedáních mohli být zastupitelé vždy přítomni. My jsme se proto Petra Kulhánka (KOA), primátora Karlových Varů, zeptali:

Karlovarští radní vždy respektovali přítomnost opozice na svých jednáních. Proč tedy byli z rady vykázáni? Měníte tuto karlovarskou, na dnešní poměry velmi demokratickou praxi?

V dávné minulosti se správně vytvořila praxe, že jednání rady města jsou otevřena i pro členy zastupitelstva, kteří nejsou radními. Na této praxi nemíníme nic měnit, přestože zákon o obcích v § 101 stanoví, že schůze rady obce jsou neveřejné. Proto máme jednací řád, který umožňuje zastupitelům města se jednání rady zúčastnit. Rada města podle téhož zákona vykonává působnost jediného společníka nebo jediného akcionáře městem založené obchodní společnosti. Valné hromady těchto společností jsou tedy konány v rámci jednání rady města. Občanský zákoník definuje obchodní tajemství v § 504. Obchodní tajemství musí chránit nejen sama společnost, ale logicky i její majitel, tedy město prostřednictvím valné hromady (tu tvoří radní, nikoliv zastupitelé). Nejde jen o ochranu obchodního tajemství, ale také o ochranu dobrého jména společnosti. Bylo by iracionální, kdyby zákon pod sankcí odpovědnosti za škodu zakazoval statutárním orgánům vyzrazovat obchodní tajemství, které by následně vyzradil majitel této společnosti (v tomto případě město).

To byl tedy důvod, proč opoziční zastupitelé museli jednání rady opustit?

Členové zastupitelstva, kteří nejsou radními, byli proto požádáni, aby pro jednání valné hromady byli přítomni pouze radní (kteří tvoří valnou hromadu), právě z důvodu ochrany obchodního tajemství a ochrany dobrého jména společnosti. Na jednání valné hromady byly probírány záležitosti, které spadají do těchto kategorií, ať už jsou to obchodní smlouvy, prověřování stížností a podnětů či otázky mezd zaměstnanců. Úřad na ochranu osobních údajů dosud trvá na stanovisku, že je dána ochrana informací ve vztahu ke mzdám řadových zaměstnanců. Účast pouze radních na valné hromadě tak následuje právní doporučení a předchází riziku možných nároků na náhradu škody právě za porušení obchodního tajemství nebo zveřejnění informací ve vztahu ke mzdám, kdy právě tvrdošíjný postup Úřadu na ochranu osobních údajů je varující. Především valná hromada představuje i jakési fórum, kde mohou zaznít v diskusi informace, které nejsou potvrzené nebo prověřené. Proto je namístě chránit na straně jedné dobrou pověst vedení těchto společností, na straně druhé i plnou otevřenost v diskusi o chodu společností. V demokratické společnosti je zapotřebí nejen vést otevřenou diskusi, ale zároveň také chránit integritu člověka před tvrzeními, která nejsou náležitě potvrzena.

Zastupitelé se tedy k těmto informacím nedostanou?

O průběhu a výsledcích valné hromady budou zastupitelé informováni nejen zaslaným zápisem, který je přílohou příslušného materiálu rady. Celá problematika bude také probrána na jednání zastupitelstva v rozpravě k jednáním rady. Zde mohou zaznít veškeré informace z jednání valné hromady, předpokládám zejména ve vztahu k hospodaření a organizačnímu chodu společnosti, samozřejmě vyjma okruhu těch chráněných. Zcela odmítám, že jde o nějaký cenzurní, svévolný akt, je to z mého pohledu jen obezřetné a racionální rozhodnutí správce veřejného majetku. A znovu opakuji, že jednání rady jsou i nadále otevřená všem členům zastupitelstva města.