„Jsem velmi rád, že jsem právě v tento den, který byl svátkem všech učitelů, mohl našim oceněným pedagogům předat pamětní listy a ceny, které si za svou mnohaletou, někdy i celoživotní práci s dětmi a žáky zaslouží. Všem oceněným přeji, aby je i nadále práce s dětmi naplňovala a těšila,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Přehled oceněných pedagogů

Cenu hejtmana za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství obdrželi:

Mgr. Helena Petrášová, učitelka Základní školy Kynšperk nad Ohří

Po celý svůj profesní život pracovala jako učitelka ve zvláštní škole. Po krátkém působení na Zvláštní škole v Sokolově nastoupila od září 1967 na Zvláštní školu v Kynšperku nad Ohří, kde se v roce 1976 stala ředitelkou a školu vedla až do roku 1988. Ve škole připravovala děti především na praktický život, její žáci úspěšně reprezentovali školu v okresních a krajských kolech soutěží Praktický chlapec a Praktická dívka. Po zrušení zvláštních škol nadále učila děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to až do roku 2007, kdy ukončila svoji učitelskou dráhu. Vedle školy přispívala i do komunitního života v obci. Recitační soubor se pod jejím vedením dostal až na celostátní přehlídku v Praze. Svou vynikající prací určitě inspirovala svoji rodinu, neboť na učitelskou dráhu se vydalo hned šest jejích členů.

František Dudák, učitel praxe Střední průmyslové školy Ostrov

Je dlouholetým pracovníkem ve školství. V letošním roce bude po 53 letech práce pro školství odcházet do zaslouženého důchodu. Své působení zahájil v roce 1970 jako mistr odborného výcviku v OKS Brno, dnes Střední škola informatiky a spojů Brno, kde následně pracoval jako vrchní mistr a vedoucí učitel praxe. Na SPŠ Ostrov nastoupil v roce 2010 a působí zde jako učitel odborných předmětů a praxe. Své zkušenosti a věčný životní optimismus a energii zúročil při výuce žáků především oboru Elektrotechnika. Vždy se snažil

posouvat obor dále, k novým technologiím a žáky vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, které může přinést praxe. Pro své kolegy je vzorem a vždy rád pomůže, pokud je potřeba.

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství dostali:

Monika Birošová, vychovatelka Základní školy Březová

Nastoupila po absolvování Střední pedagogické školy v Karlových Varech v roce 1982 na pozici vychovatelky v Základní škole Březová, kde pracuje dodnes. Své práci s dětmi se věnovala vždy velmi intenzivně. Aktivně se snažila rozvíjet jejich zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti. Pozitivně pracovala s jejich osobností. Ve své práci používá metody, kterými dokáže zaujmout, bavit i vzdělávat. Vedle školství přispívá i k rozvoji komunitního života v obci, například při výzdobě při různých akcích města. Pro ostatní kolegy a kolegyně je vždy milou, veselou, zodpovědnou a vstřícnou kolegyní.

Situaci s opěrnou zdí, pod níž stojí mateřinka v Mozartově ulici, nebrala radnice na lehkou váhu.
Opěrné zdi ve Varech se bortí, v havarijním stavu je jich až osmdesát

Věra Čermáková, bývalá učitelka a ředitelka Mateřské školy Krásné Údolí, dnes asistentka

Už čtyři desetiletí se nesmazatelně zapisuje do života krásnoúdolských dětí. Některé z nich se v průběhu let samy staly rodiči a do školy se s důvěrou vracejí s vlastními potomky. Díky její obětavé péči a laskavému přístupu ke každému dítěti na ni všichni s láskou vzpomínají a léta v mateřské škole pokládají za jedny z nejhezčích v životě. S oblibou se s dětmi zapojovala do výtvarných soutěží a různých projektů, připravila řadu krásných besídek a představení, se kterými se pravidelně účastnila celostátních přehlídek mateřských škol – Mateřinka. Pro své okolí je inspirací a její profesní zkušenosti jsou pro mateřskou školu stále velkým přínosem.

Elvíra Činčurová, vychovatelka ve školní družině Domu dětí a mládeže a školní družiny Horní Slavkov

Celý svůj profesní život se podílela na výchově několika generací dětí z Horního Slavkova. Její profesionální přístup, metodické vedení a předávání zkušeností mladším kolegyním je příkladné – je pro ně inspirací i pomocníkem. Pro práci s dětmi měla vždy velký cit a snahu porozumět jejich specifickým potřebám. Zároveň byla ke každému spravedlivá. Po celý svůj život pracovala se zapálením. V letošním roce se její kariéra uzavírá odchodem na zasloužený odpočinek.

Mgr. Zdeněk Daněk, učitel Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

Stal se učitelem v roce 1982. Po krátkém působení na střední škole v Plzni nastoupil v roce 1986 na Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, kde pracuje do současnosti. Na "keramce" vyučuje 38 let matematiku a fyziku. Díky svému osobitému přístupu a humoru dokáže žáky nejen zaujmout a nadchnout, ale i pobavit. Na jeho nezapomenutelné glosy, kterými obohacuje vyučovací hodiny, vzpomínají generace absolventů. Vedle svého povolání má i duši umělce, což dokazuje jeho celoživotní činnost na poli kulturním nejen v Karlovarském kraji. Díky své profesionalitě, lidskosti a originalitě patří dlouhá léta k pedagogickým klenotům školy.

Dana Dudáková, učitelka Střední školy logistické Dalovice

Spojila celou svou pedagogickou kariéru se Střední logistickou školou Dalovice, kam nastoupila v roce 1979. Z původní pozice učitelky odborného výcviku v oborech s výučním listem Spojový manipulant, Spojový montér, Manipulant poštovního provozu a přepravy začala vyučovat i v oboru s maturitní zkouškou Poštovní a peněžní služby. Byla jednou z hlavních osob stojících za tvorbou školního vzdělávacího programu oborů Logistické a finanční služby a Operátor skladování, kde dnes vyučuje a v letošním roce svoji pedagogickou kariéru zakončí. Aktivně se podílela na vzniku školy jako centra celoživotního vzdělávání. Díky její práci škola navázala a upevnila kontakty s několika společnostmi v regionu. Kromě profesních kvalit byla vždy empatická, týmovým hráčem a člověkem, na kterého se žáci, rodiče, vedení i partneři školy mohli vždy spolehnout.

Česká pošta - ilustrační foto
Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta v Karlovarském kraji

Mgr. Marie Hrůzová, učitelka Základní školy JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459

Působí ve školství již 40 let jako aprobovaná učitelka českého jazyka a občanské výchovy. Na základní škole se věnuje současně i výchovnému a kariérovému poradenství pro druhý stupeň. Svoji práci považuje za poslání. Svým žákům se intenzivně věnuje, organizuje pro ně recitační a čtenářské soutěže. Dvakrát úspěšně dovedla své žáky do celostátního kola v Olympiádě z českého jazyka. I přes chválu vedení školy ví, jak sama říká, že skromnost a samostatnost jí zůstanou po celý život.

Zdenka Kaksová, učitelka Střední školy logistické Dalovice

Nastoupila v roce 1986 na Střední logistickou školu Dalovice, kde působí dosud. Aktivně se podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu oborů Logistické a finanční služby a Operátor skladování, kde dnes vyučuje a v letošním roce svoji pedagogickou kariéru na škole zakončí. Vedle práce učitele lektoruje i vzdělávací kurzy pro dospělé v rámci celoživotního vzdělávání, které škola nabízí. Své žáky dovedla k úspěchu v podobě několika vítězství v celorepublikových soutěžích poštovních dovedností. Je jednou z nejdůležitějších osob v historii školy, které pomohly transformovat školu z úzce profilované poštovní školy na kvalitní instituci se širokým zaměřením v oblasti logistiky.

Mgr. Eduard Lhoták, učitel 2. základní školy Cheb, Májová 14

Spojil prakticky celý svůj profesní život s 2. základní školou Cheb. Jeho aprobací a zároveň koníčkem je český jazyk a dějepis. V těchto oblastech je uznávaným a zároveň ochotným rádcem všem kolegům a žákům. Jeho způsob vyučování, založený především na diskuzi a poutavém vyprávění, je pro žáky bez rozdílu věku přitažlivý a zajímavý. Metody výuky, které užívá, jsou velmi nadčasové. Ve škole se vedle výuky věnuje i realizaci rozvojových projektů a programů, vede čtenářské kluby či redakci školního časopisu. V současné době se aktivně zapojil do jazykové přípravy žáků - cizinců, uprchlíků z Ukrajiny. Jeho významným počinem pro školu je rovněž zpracování a vedení školní kroniky. Za svoji práci si proto právem zaslouží obdiv a úctu.

Ing. Luboš Lhoták, učitel Gymnázia Aš

Působí ve školství od roku 1981. V prvních letech vyučoval biologii a chemii na základní škole a od roku 1990 se stal členem pedagogického sboru znovuobnoveného ašského gymnázia, kde učí dosud. Vedle chemie a biologie je jeho zájmem již několik let ekologie. Environmentální výchovu propaguje nejen ve vyučování, ale také formou různých projektů, výletů a spoluprací s ostatními školami. Nejpopulárnější z nich zůstává týdenní environmentální kurz pro žáky primy v Sedmihorkách, který se absolventům nesmazatelně zapíše do vzpomínek na jejich studium na gymnáziu. Za léta svého pedagogického působení si pan Lhoták dokázal získat srdce svých žáků nejen díky svým rozsáhlým znalostem a zápalu pro své předměty, ale také svým lidským přístupem, přátelským chováním a velkorysostí ke svým žákům. Neméně oblíbený je i mezi svými kolegy, kteří oceňují jak jeho dlouholeté zkušenosti, tak smysl pro humor a životní nadhled.

Jolana Lupačová – in memoriam, učitelka Základní umělecké školy Luby, okres Cheb

Vystudovala hru na kytaru na konzervatoři v Plzni. Do základní umělecké školy v Lubech nastoupila v roce 1992 a pracovala zde až do své smrti v roce 2021. Celý svůj život věnovala pedagogické práci, výchově mladých kytaristů. Vždy se snažila, aby její žáci měli k hudbě vztah. Vychovala desítky žáků a mnozí z nich se hudbě a nástroji věnují dodnes. Pro svou pečlivou práci a nasazení patřila k velmi uznávaným pedagogům v regionu.

Mgr. Šárka Mikysková, učitelka Hotelové školy Mariánské Lázně

Pracuje ve školství od roku 1986 a od roku 1995 na Středním odborném učilišti, později Hotelové škole Mariánské Lázně, jako učitelka německého jazyka a tělesné výchovy. Po celou dobu své pedagogické činnosti dosahovala vynikajících výsledků ve výuce a zúčastnila se se svými žáky několika celostátních sportovních soutěží. Vedle práce učitelky je rovněž garantem mezinárodní spolupráce mezi hotelovou školou v Mariánských Lázních a hotelovou školou v Bavorsku.

Mgr. Božena Staňková, učitelka Základní školy Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472

Působí ve školství od roku 1972. Pracovala ve zvláštní škole v Hamrníkách, později se stala ředitelkou Základní školy a mateřské školy při dětské léčebně v Lázních Kynžvart. Jako učitelka se starala o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V nedávné době se věnovala i výuce cizinců, podařilo se jí obstarat učebnice, které zpočátku na škole nebyly. Její práce pomohla ke snazší integraci žáků z východoevropských i asijských zemí. Po odchodu do důchodu pracovala jako asistentka pedagoga. Ve škole stále působí a je sluníčkem v kolektivu a učitelskou duší školy již přes dvacet let.

Petruška Šperlová, 9. března 2023, 2780 g, 47 cm, Libětice-Hlavňovice, okres Klatovy
Podívejte se na miminka narozená v Karlovarském kraji ve 13. týdnu roku 2023

Mgr. Václav Svoboda, učitel a bývalý ředitel Základní školy Bochov, okres Karlovy Vary

Nastoupil na základní školu v Bochově v roce 1981 jako učitel druhého stupně s aprobací český jazyk, občanská výchova. V roce 1992 se stal ředitelem školy a tuto funkci vykonával až do roku 2021. Nadále ve škole působí jako učitel českého jazyka. Letošní rok je jeho posledním, neboť se rozhodl odejít do zaslouženého důchodu. Za své více než čtyřicetileté působení zanechal v bochovské základní škole nesmazatelnou stopu. Díky slušnosti a lidskému přístupu byl stovkám svých žáků i zaměstnanců nejen přirozenou autoritou, ale i dobrým učitelem a kolegou.

Karel Šafář, učitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

Působí již 40 let na integrované škole v Sokolově jako učitel odborného výcviku. Jeho zkušenost, přístup a schopnost uvést žáky do jednotlivých technických profesí je příkladná. Je příkladem pro mnoho mladších kolegů, které často jako první seznamuje se zákonitostmi náročné pedagogické práce, a to i práce se žáky z často složitých rodinných poměrů. Jeho srdce a duše je v úseku odborného výcviku cennou komoditou, která je cítit i v celém pedagogickém sboru. Dalo by se říci, že právě jemu se práce stala koníčkem.

Mgr. Jana Šporková, učitelka Základní školy a mateřské školy Oloví

Pracuje ve školství již 43 let. Jako učitelka nastoupila v roce 1980 a učí stále. Svoji práci vykonávala vždy svědomitě a zodpovědně. Úspěšně si poradila s on-line výukou v době koronaviru nebo s čím dál větším počtem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Stále je na svůj věk velmi aktivní, učí se novým metodám a ke své práci učitelky navíc organizuje školní recitační soutěž. Díky neustále pozitivnímu naladění je velmi oblíbená u kolegů i žáků.

Jana Vališová, ředitelka Mateřské školy Cheb, Do Zátiší 3

Začala svůj profesní život ve školství v roce 1979. Přes pozice učitelky a zástupkyně ředitele se v roce 2002 stala ředitelkou v Mateřské škole Cheb, Do Zátiší 3. Ve své roli si vede úspěšně, díky své empatii, zájmu o výchovně vzdělávací práci a prostředí mateřské školy. Vzniklé situace, jak osobní, tak pracovní řeší s nadhledem a v klidu. Škola za jejího působení věnuje vysokou pozornost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se díky všem pracovníkům v mateřské škole daří a mají v ní podnětné prostředí. Pod jejím vedením škola využívá všechny příležitosti k dalšímu rozvoji, které nabízely zejména zjednodušené projekty EU pro školy – šablony I – III.

Mgr. Michal Vachovec, ředitel Střední odborné školy stavební Karlovy Vary

Je ředitelem Střední odborné školy stavení Karlovy Vary od roku 1998. Letos tedy završí 25 let ve funkci. Za jeho působení došlo ve škole k řadě změn na úrovni nabízených oborů vzdělání v souvislosti s proběhlou optimalizací. Škola se i díky jeho práci stala postupně centrem stavebních oborů v rámci kraje. Pod jeho vedením se i navzdory obecně nízkému zájmu dětí i rodičů o řemesla daří stále lépe naplňovat jednotlivé obory vzdělání, po jejichž absolventech je na trhu práce stále velká poptávka. Důležitou výzvou pro školu a především pana ředitele je, vedle zkvalitňování pedagogické a vzdělávací činnosti školy, pokračovat ve vytváření kvalitního a moderního zázemí, které žáky k těmto potřebným oborům přitáhne a bude jim motivací ve studiu vytrvat a ukončit ho. Aktuálně se škola v této oblasti může pochlubit realizací zateplení a modernizace vnitřního zázemí domova mládeže. Významným rysem pana ředitele je jeho vstřícný a empatický přístup, a to zejména k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k žákům ze sociálně a ekonomicky méně podnětného prostředí.

RNDr. Vladimír Vít, učitel Gymnázia Ostrov

Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nastoupil v roce 1986 na Gymnázium Ostrov, které se pro něj stalo srdeční záležitostí. Za takřka 40 let svého působení na gymnáziu nevynechal ani jediný pracovní den. Pracuje vždy s enormní poctivostí a nasazením. Světla jeho kabinetu svítila většinou už brzy ráno a často se vracel do školy i po večeři. Odměnou mu byla řada talentovaných gymnazistů, kteří sdíleli jeho nadšení pro biologii a chemii a mohl je tak dovést k úspěchu v celostátních finále olympiád i úspěšné reprezentaci na mezinárodní úrovni. Největšího úspěchu v tomto ohledu dosáhli Mgr. et Ing. Eva Pluhařová PhD., vědecká pracovnice na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a Adam Přáda, jeden z nejlepších absolventů kombinovaného studia na University of Cambridge, který aktuálně působí na prestižním vědeckém ústavu v Klosterneuburgu u Vídně. V roce 2004 získal pan Vít čestný titul Občan města Ostrova a v roce 2010 mu byla, jako historicky prvnímu středoškolskému učiteli, udělena cena Učené Společnosti České republiky pro pedagogy. Je nesporně jednou z nejvýraznějších učitelských osobností ostrovského gymnázia.

Miroslava Wolfová, učitelka Základní umělecké školy Roberta Schumanna Aš

Po absolvování konzervatoře ve hře na klavír začala svoji učitelskou dráhu v roce 1969 v Aši. Přes chebské gymnázium a Svobodnou chebskou školu se v důchodovém věku vrátila zpět do Aše. Její hodiny přinášejí mladým hudebníkům skvělé prostředí pro jejich umělecký i osobnostní růst. Některé z nich svědomitě připravovala a připravuje na studium na konzervatoři. Kromě pedagogické činnosti byla silnou oporou pěveckého sboru Tosta Aš a také korepetitorkou pěveckého dětského sboru při ašské základní umělecké škole. V současnosti je členkou pěveckého sboru Chorus Egrensis, se kterým se pravidelně zúčastňuje kulturních a společenských akcí v celé ČR i v zahraničí.