Série začíná v Rybářích a postupně projde všemi městskými částmi.

Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu se vydá tým KAM za obyvateli města, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat. „První setkání tohoto typu se uskuteční dnes od 17 hodin v budově Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích. KAM se koncem léta začal zabývat problematikou chybějícího funkčního krematoria v Karlovarském kraji a důstojné obřadní smuteční síně v Karlových Varech. V souvislosti s tím jsme uspořádali workshop odborníků na téma Umění se rozloučit. Rozhodli jsme se cyklus diskusí s obyvateli města zahájit v Rybářích, protože předpokládáme, že na toto téma přijde řeč. Zajímá nás, zda obyvatelům bezprostřední blízkost krematoria v místě jejich bydliště skutečně vadí, protože se setkáváme s různými názory.“ uvedl ředitel KAM Petr Kropp.

K tématu krematoria uspořádala KAM také přednášku o alternativním pohřebnictví, která osvětovým způsobem představila i jiné možnosti důstojného rozloučení. „Záznamy všech přednášek, které u nás proběhly, můžete najít na našich webových stránkách a YouTube kanálu,“ poznamenala mluvčí KAM Jana Boukalová.

Název cyklu KAMjdeme vyjadřuje kromě skutečnosti, že za lidmi Kancelář architektury města Karlovy Vary opravdu jde, i to, že se bude ve společném dialogu hovořit o budoucnosti města.

„Tedy o tom, kam skutečně jdeme. Příležitost setkat se jak s ředitelem, tak s celým týmem KAM, budou mít postupně všechny městské části Karlových Varů. Tato setkání budou zahrnovat představení KAM a jeho práce, stěžejní částí však bude diskuse. Obyvatelé města se budou moci podělit o své názory a zkušenosti a předat na těchto setkáních podněty, kterými by se měl KAM zabývat,“ dodala Boukalová.

Více informací o této akci najdete na www.kamkv.cz.

Kancelář architektury města Karlovy Vary je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.

Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města.

KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost letos 1. března. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. Ing. architekt Petr Kropp.

První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu.