Přes sto tisíc kubíků kontaminované zeminy v lokalitě u Dolního nádraží hodlá vyčistit společnost Lordship spjatá s developerskou firmou Gamma Property. Ta hodlá na těchto pozemcích v budoucnu vybudovat Central Park, podle investora jde o nadčasový multifunkční projekt, jenž svou architekturou, funkčností, velikostí i celoročním provozem má pomoci získat Karlovým Varům a Karlovarskému regionu image města evropského významu.

Přestože k projektu, do něhož chce Lordship investovat přes šest miliard, má město značné výhrady a k dohodě zatím nedošlo, firma nyní může učinit první krok. Půdu, která je zde zatížena arzenem a ropnými látkami, může vyčistit. A to na svých i přilehlých pozemcích města. Pokud ovšem přijme podmínky magistrátu.

„Firma musí zajistit provoz terminálu a parkoviště, vybudovat nájezd a sjezd z Dolního nádraží a poté toto území uvést do původního stavu," uvedli primátor Petr Kulhánek a náměstek Jaroslav Růžička. Město totiž nesouhlasí s tím, aby po sejmutí zeminy z hloubky dvou metrů byla půda zasypána pouze do výše pětatřiceti centimetrů.

Zároveň město požaduje, aby 104 tisíc kubíků zeminy firma vyvážela z města po železnici a pokud by bylo skutečně nutné pokácet alej stromů lemujících Západní ulici, pak je plně nahradit. Firma musí zároveň zajistit objízdnou trasu. „Pokud se nedohodneme, pak na našich pozemcích vyčištění půdy nedovolíme," zdůraznil náměstek Růžička.

Dekontaminace zeminy bude stát stovky milionů a podle představitelů města ji investor bude hradit z Fondu životního prostředí. Toto území bylo podle města kontaminováno arzenem a těžkými toxickými kovy za světové války, kdy po bombardování byl zdejší terén vyrovnáván hlušinou z okolních lomů.

To potvrzuje i investor. „Realizovanými průzkumy bylo na dotčeném území zjištěno znečištění horninového prostředí a podzemní vody a rozsáhlá kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy. Kontaminace těžkými kovy pochází z navážek kráterů způsobených bombami spojeneckých vojsk na konci 2. světové války. Nadlimitní kontaminace ropnými látkami pochází z havárie respektive úniku motorové nafty mezi bývalými nádržemi nafty a výdejovými stojany v devadesátých letech minulého století," uvedl Juraj Šaštinský ředitel Lordshipu.

Dodal, že záměrem stavebníka je odstranění této staré ekologické zátěže. „Jako nejvhodnější koncepce sanačního zásahu pro území kontaminované těžkými kovy byla zvolena metoda částečných odtěžeb a vytvoření celoplošných ochranných protiexpozičních překrytů. Pro území v bývalém depu kolejových vozidel kontaminované ropnými látkami je navržena odtěžba kontaminované zeminy do úrovně cca jednoho metru pod běžnou úroveň hladiny podzemní vody s upravením vytěžené zeminy na schválené biodegradační ploše," vysvětlil.

Po odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin bude proveden sběr ropných látek z hladiny podzemní vody stavební jámy a případné sanační čerpání do doby splnění stanovených sanačních limitů.

O Central parku je podle primátora Kulhánka město připraveno stále jednat. „Zatím jsme ale nedošli k dohodě o formě, podobě, funkci a využití. Tak, jak je koncipován, je ten projekt v rozporu se současně platným územním plánem. Chceme dále jednat a pokud možno najít shodu. Zatím k tomu však nedošlo. Čekáme na další návrhy," uzavřel primátor.