Nový územní plán obce Dalovice je rozpracován. Na podzim roku 2014 proběhlo veřejné projednání a v současné době se ke vzneseným námitkám a připomínkám vyjadřují všechny dotčené orgány. Nejčastěji opakovaným tématem předložených připomínek k územnímu plánu je vymezení území pro případnou výstavbu sjezdu ze silnice číslo I/13 v lokalitě V Břízkách, ve směru na Karlovy Vary.

„Územní plán v žádném případě neřeší technické řešení zmiňovaného sjezdu, nelze tedy tvrdit, že se jedná o kruhový objezd. Stejně jako je v územním plánu vymezeno území pro zamýšlený obchvat Karlových Varů, i my požadujeme vymezit území pro řešení dopravní situace v obci," řekl starosta Dalovic Jiří Karas.

Podle něho je to dáno hledáním možnosti, jak do budoucna obci ulevit od hustoty dopravy. „Varianta, kterou se snažíme zakreslit do územního plánu, je vzhledem k požadovaným délkám připojovacích pruhů jediná možná," upozorňuje.

Starosta však odmítá, že by tato varianta mělo co do činění s možnou těžbou v Dalovicích.

„Toto téma bylo hlavním bodem předvolební kampaně některých stran. Bezprostředně sjezd s těžbou nesouvisí. Jsme lživě obviňováni, že chceme sjezd postavit, aby Sedlecký kaolin mohl začít těžit. Obec výstavbu sjezdu neplánuje a vzhledem k finanční náročnosti na to ani nemá," odpověděl na dotaz Karas a dodává, že v případě nechtěné těžby bentonitu ve Všeborovicích výstavba sjezdu může podstatnou část území obce ochránit .

O tom, kdy se bude o novém územním plánu hlasovat, zatím není jasno. Čeká se na vyjádření dotčených orgánů. Jejich připomínky totiž musí Dalovice akceptovat a zanést do plánu.

„Není vyloučené ani nové veřejné projednání," uzavřel starosta s tím, že plán na sjezd už předběžně zkonzultoval s Ředitelstvím silnic a dálnic a tato varianta vzešla jako jediná možnost.