Krajský úřad Karlovarského kraje vydal rozhodnutí, kterým změnil rozhodnutí magistrátu města Karlovy Vary tak, že záměr výstavby hotelu Grand Majestic je přípustný pouze za splnění základních podmínek, tedy že v další dokumentaci (k územnímu řízení) a projektové dokumentaci (ke stavebnímu řízení) budou podrobněji řešeny záležitosti týkající se uspořádání střešní krajiny nové zástavby, architektonického řešení stavby a dalších detailů (věžičky, terasové střechy a podobně).

Své rozhodnutí krajský úřad odůvodnil zejména tím, že předmětná stavba bude ještě následně v územním a stavebním řízení podrobněji než nyní posouzena orgánem památkové péče:

Způsobem, jakým rozhodl orgán památkové péče v napadeném rozhodnutí, tj. záměr označil plně za nepřípustný, zcela znemožnil žadateli, resp. budoucímu stavebníkovi, aby svůj záměr změnil či přizpůsobil případným podmínkám stanoveným orgánem památkové péče. Je třeba mít na zřeteli i tu skutečnost, že ostatní dotčené orgány mohou mít v územním řízení i stavebním řízení na věc zcela jiný názor než orgán památkové péče, a pak je třeba tuto záležitost řešit ve smyslu § 136 správního řádu jako rozpor mezi dotčenými orgány, příp. mezi správním orgánem, který vede řízení, a dotčeným orgánem.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, navíc obdržel žádost pana Ing. arch. Alexandera Mikoláše, tedy zplnomocněného zástupce společnosti RLRE EDEN INVEST, s. r. o., oznamovatele záměru „Hotel Grand Majestic, náměstí Svobody“, o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavebník tedy navíc musí požádat o EIU znovu.