„Ve svém podání žádala obec Jenišov stavební odbor o prošetření činnosti karlovarského stavebního úřadu. Jedná se o porušení zákona ze strany Václava Tomáška, kterého obec Jenišov upozornila na skutečnost, že provádí na cizím pozemku stavební a jiné úpravy. Tuto skutečnost oznámila také stavebnímu úřadu, aby věc prověřil. Stavební úřad na dopis obce Jenišov ani na urgenci nereagoval,“ uvedla Andrea Bocková, krajská mluvčí.

Krajský úřad požádal magistrát, aby v dané věci ve stanovené lhůtě, která činí šedesát dnů ode dne obdržení tohoto opatření, řádně zjistil stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti. „To jest, aby zjistil, zda na předmětném pozemku jsou prováděny stavební či jiné úpravy. V případě, že ano, zda byly provedeny na základě povolení stavebního úřadu,“ vysvětlila mluvčí.

Jestliže podle ní stavební úřad zjistí, že stavba byla provedena bez povolení stavebního úřadu, zahájí řízení o odstranění nepovolené stavby a správní řízení o přestupku či správním deliktu za protiprávní jednání proti stavebnímu zákonu. „Svůj závěr o dalším postupu ve věci pak s uvedením konkrétních důvodů sdělí odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně po uplynutí výše stanovené lhůty,“ dodala mluvčí.

Karlovarský radní Václav Tomášek v pondělí 5. října po celý den nebral telefon, proto se k případu nevyjádřil. “Stanovisko stavebního úřadu dodáme dnes,“ uvedl v pondělí mluvčí radnice Jan Kopál.