Rozpočet města Karlovy Vary i na tento rok zásadně ovlivní stavba multifunkční haly.

Rozpočet budou už v úterý schvalovat na krajském úřadě karlovarští zastupitelé. Redakce Karlovarského deníku proto požádala člena finančního výboru města a karlovarského zastupitele Petra Kulhánka (KOA) o komentář k tomuto zásadnímu dokumentu.

Co říkáte na to, že se i nadále objevují vícepráce, které si vyžádají zvýšení nákladů?
Před rokem i před dvěma jsem komentoval návrh rozpočtu na daný rok s dovětkem, že teprve rok 2009 bude tvrdě zasažen investicí do nové haly. Tehdy ještě navíc platila původní kalkulace ceny díla 1,1 miliardy korun, která je v současnosti už o 220 milionů korun vyšší.
Je to dáno stavebními úpravami pro kino včetně technologie, což si vyžádá 45 milionů. Pak jde o úpravy stavby a rozvodů za 78 milionů, výstavbu lávky, parkoviště a obslužné komunikace za 87 milionů či veřejného osvětlení za 5,5 milionu a výkupy pozemků za 4,1 milionu.
A cena stavby není stále konečná, protože v roce 2009 je třeba počítat ještě s provozní dotací na rozjezd ve výši deseti milionů korun a chybějícím vybavením pro multifunkční využití. V tomto případě je zatím otázkou, kolik to bude stát.

Plánovaný schodek města má činit šest set šedesát milionů korun. Takto byl nastavený rozpočet už od začátku jeho tvoření?
Vedení města původně plánovalo snížit výsledný schodek na 200 milionů. Ten je v konečné verzi rozpočtu ještě o 500 milionů vyšší. Celkem jde totiž o 701 milionů korun. K úhradě rozpočtového deficitu poslouží čerpání úvěru na výstavbu multifunkční haly a prostředky na účtech města z předchozích období. To, že schodek není ještě vyšší, je možné jen díky přesunu původně uvažovaných investic, nebo jejich částí, do dalších let. Týká se to jak akcí zahrnutých do schválených projektů s podporou Evropské unie, tak investic financovaných výhradně městem — jako je revitalizace Staré louky, rekonstrukce ulice Závodu míru.

Obsahuje navrhovaný rozpočet všechny investice, které měly být v roce 2009 realizovány?
Ve výhledu investic zcela postrádám dříve proklamované investice, jako konkrétně rekonstrukci Chebského mostu, nebo akce, o nichž se dlouhodobě hovoří již několik let — například dnes již jen obtížně sjízdné ulice Zámecký vrch, Moravská, Kolmá a Na Vyhlídce.

Co je podle vás toho příčinou?
Tyto posuny či škrty mají společného jmenovatele — tím je extrémní finanční zátěž města díky realizaci kongresového centra. V roce 2009 se na rozpočtu města podílí na výdajové straně částkou 578 milionů korun (413 milionů stavba, 50 milionů navýšení nákladů, 30 milionů lávka a parkoviště, deset milionů provozní dotace, 5,5 milionu osvětlení, 40 milionů splátka jistiny, 30 milionů splátka úroků), na příjmové straně pouze vratkou DPH ve výši 183 milionů korun. Rozpočet města ve výsledku tedy hala zatíží téměř 400 miliony korun.

Hrozí Karlovým Varům kvůli stavbě multifunkční haly podle vás nějaké finanční riziko?
Vzhledem k odkladům řady akcí a nejistému vývoji příjmů nevychází jako vyrovnané ani rozpočty v dalších letech. Jejich schodek už bude ale obtížné pokrýt z vlastních zdrojů, ty už budou vyčerpány téměř všechny v roce 2009.

Je možné, že kvůli navrženému rozpočtu a vývoji hospodaření města může město doplatit na celosvětovou krizi?
Kvůli nadhodnoceným odhadům daňových příjmů to riziko existuje a je dost vysoké. Vzhledem k vývoji ekonomické situace došlo u řady měst ke korekcím výše příjmů s ohledem na možné dopady ekonomické recese. V případě karlovarského rozpočtu obsahovala každá z dalších verzí odhad daňových příjmů stále vyšší. Již nyní je zřejmé, že některé položky příjmů jsou jen odvozeny z vývoje minulých období, ale vůbec nereflektují aktuální situaci, jsou proto téměř jistě nereálné.

Co jsou podle vás největší rizika, která Karlovým Varům hrozí?
Pokud skutečně dojde k nenaplnění příjmových kapitol — jako že vše nasvědčuje tomu, že ano — město bude mít problém s takovouto výší rozpočtového deficitu již v letošním roce.
Může tak nastat situace, která nebude mít žádné dobré řešení, řešení budou pouze v rozmezí „špatná“ až „velmi špatná“.
Konkrétně jde o toto: například o možnost regulace finančních toků do haly — tato akce je však už v takovém stadiu, že korekce jsou velmi omezené nebo nemožné. Dále se nám jedná o redukce investic, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města — město přijde o část evropských peněz. Dojde však i k redukci ostatních investic, čímž se opět zvýší vnitřní dluh města vůči infrastruktuře.
Co může nastat? Budou použity dodatečné cizí zdroje, tedy úvěry, dluhopisy, což povede k dalšímu zadlužení města.

K čemu máte vy či váš klub KOA největší výhrady?
Těch věcí je více. Například nám vadí redukce transferu kinu Panasonic z 200 tisíc korun na nulu. Vždy šlo přitom o podporu nekomerčních filmových akcí, přehlídek a festivalů. Je to škrt, který zadusí i to málo z nekomerční kultury, která ve Varech zbývá. Působí navíc jako facka v kontrapunktu se zcela nelogickou podporou kina Čas, která rozpočet přišla na 1,5 milionu korun v roce 2008.
Pak nám jde o pohoštění, večery města za 1,4 milionu korun. I když se v konečné verzi mělo škrtat, tato kolonka nabyla o 200 tisíc. Pokud je tato potřeba dnes dvojnásobná oproti roku 2007, je to přesně ta věc, na kterou by město mělo získat, alespoň zčásti, prostředky z jiných než veřejných zdrojů.
Příčí se nám také neinvestiční transfery kulturním subjektům v celkové výši jen 2,7 milionu korun. Zdálo se, že tato dlouhodobě podceňovaná a podfinancovaná oblast si polepší. Došlo ovšem ke škrtu 300 tisíc korun oproti původnímu návrhu 3 milionů.

Co říkáte na další finanční injekci pro HC Energie?
Velké výhrady máme právě také k podpoře sportovních klubů. Zatímco jednomu se oproti předchozímu návrhu přidává (navýšení o 1,8 milionu pro HC Energie), jiným se krátí (snížení o 300 tisíc korun pro BK Lokomotiva, o 20 tisíc pro Eurosportring, o 150 tisíc SK Liapor — nohejbal). To opravdu postrádá jakoukoliv logiku a diskriminuje jiná sportovní odvětví.
Spokojeni nejsme ani s nákupem ostatních služeb a s kolonkou mezinárodních vztahů, která počítá s částkou 900 tisíc korun. Oproti předchozímu návrhu došlo k nárůstu o 200 tisíc korun. Opět jsme se tak dostali na dvojnásobek vzhledem k roku 2007. To samé se týká věcných darů, kde došlo k nárůstu o 400 tisíc, také na celkových 900 tisíc korun. Podle mého názoru jsou tyto výdaje stejně zbytné jako následující dary novomanželům za plánovaných 100 tisíc korun.

Výhrady máte k naplánované opravě Staré louky…
Ano, revitalizace této lokality není podle nás dobře nastavená. Vzhledem k ujištění, že realizace proběhne v letech 2009 až 2010, je částka 15 milionů korun zahrnutá do rozpočtu na letošní rok (dalších 10 milionů je státní dotace) neúměrně nízká vzhledem k celkové hodnotě investice za 120 milionů korun. Tuto akci osobně považuji za maximálně prioritní, jejíž realizace by se měla uskutečnit v maximálním nasazení a v nejkratším možném čase. Pokud budeme uvažovat možný interval trvání této akce do nižší sezóny — říjen roku 2009 až březen příštího roku, je rozložení financí na 25 milionů do tohoto roku a 95 milionů do toho příštího nevyvážené.
Podobné je to i s rekonstrukcí ulice Závodu míru. Přestože padlo ujištění, že jde o menší časový posun v realizaci akce, která se z loňského roku odložila na letošní, tak z plánovaných 36,5 milionu korun v rozpočtu roku 2008 je v tom letošním na opravu ulice Závodu míru pouze 10 milionů korun.

Co jsou podle vás ty nejzávažnější důvody, proč rozpočet zítra (v úterý 6. ledna) KOA nepodpoří?
Jde především o špatně koncipované financování obrovské investiční akce, u které potřeba finančních prostředků navíc stále roste. Dále se jedná o následné omezování nebo odkládání investic do městské infrastruktury, které by s ohledem na potřeby většiny obyvatel měly mít daleko vyšší prioritu. V neposlední řadě nám vadí nadhodnocený předpoklad příjmů, který jen dočasně maskuje skutečnost, že reálný schodek je ještě vyšší než předpokládaných 700 milionů korun.