Každý volič může hlasovat ve svém stálém volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Seznam ulic náležejících do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních místností budou do 21. května 2009 zveřejněny.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů magistrát města a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje na voličský průkaz.