V prvním úseku, od křižovatky Sokolovské a Dolní Kamenné až ke křižovatce Sokolovské a Celní, se dokončily povrchy chodníků po obou stranách ulice, jsou hotová parkovací stání a podkladní asfaltové vrstvy, zbývá provést finální povrch na vozovce.

„V současné době probíhá v tomto úseku doplňování městského mobiliáře, to znamená rozmísťování odpadkových košů, laviček a zahrazovacích sloupků, je vysazena většina zeleně. Připravuje se stavba nového přístřešku na autobusové zastávce u objektu okresního archivu. Probíhají také drobné opravy poškozených prvků – obrubníků, poklopů a podobně – a drobné dokončovací práce,“ uvedl za karlovarský magistrát Lukáš Pokorný.

Ve druhém úseku, od křižovatky Sokolovské a Celní až ke křižovatce Celní a U Spořitelny, stavbaři dokončili povrch chodníku na levé straně ulice ve směru z centra v celém úseku, dále dokončili konstrukční vrstvy vozovky na této straně vyjma finální vrstvy a převedli na tuto stranu ulice veškerý provoz. Na pravé straně ulice ve směru z centra probíhá odtěžování konstrukčních vrstev vozovky i chodníků.

„Pro přístup do objektů jsou zde zřízeny lávky, provizorní násypy, případně jsou chodci naváděni ke svým domům po náhradních trasách. Při pohybu na staveništi je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Do rekonstrukce druhého úseku Sokolovské ulice je zahrnuta i rekonstrukce části Nákladní ulice, provádí se rovněž po polovinách. V obou úsecích bylo nebo bude zcela nahrazeno původní veřejné osvětlení novým,“ dodal Pokorný.

Podle Pokorného při rekonstrukci Sokolovské ulice podávali její obyvatelé městu Karlovy Vary různé podněty, například požadovali navýšení počtu parkovacích míst, zvětšení plochy chodníku pro vytvoření předzahrádky, či úpravu pozemků v majetku města Karlovy Vary, které nebyly do rekonstrukce Sokolovské ulice zahrnuty.

„Dle možností bylo těmto požadavkům vyhověno. Přibyla tak parkovací místa, místně se zvětšila plocha chodníku, dojde k úpravám málo udržovaných a nevzhledných ploch. V parku ulice U Spořitelny bude nahrazena dožívající topolová alej podél Sokolovské ulice novými stromy,“ reagoval Pokorný.

Město Karlovy Vary má zájem na kvalitním provedení nových konstrukcí vozovek i chodníků. Z toho důvodu se rozhodlo pro pokládku finální asfaltové vrstvy na vozovku v celé její šíři najednou. Proto bude nutno zcela uzavřít příslušný úsek Sokolovské ulice.

Pokládka finální asfaltové vrstvy při plné uzavírce je plánována následovně:
· pro první úsek Sokolovské ulice, od křižovatky s Čankovskou ul. až ke křižovatce s ulicí Celní, ve dnech 4. a 5. července 2009 (sobota a neděle).
· pro druhý úsek Sokolovské ulice, od křižovatky s ul. Celní až ke křižovatce s ul. U Spořitelny, ve dnech 11. a 12. července 2009.

Město žádá obyvatele, kterých se plánované práce dotknou, aby provedení těchto prací umožnili, tj. aby zejména přeparkovali svoje automobily z dotčených míst, přilehlých dvorů a garáží.

„O provozu autobusů veřejné hromadné dopravy v uvedených dnech bude ještě veřejnost informována,“ doplnil Lukáš Pokorný. Termín dokončení rekonstrukce Sokolovské ulice je stanoven na 28. července letošního roku.