Karlovarské muzeum má velmi bohatou regionální knihovnu. Její důležitou součástí jsou staré balneologické spisy a seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty. Tyto vzácné archiválie jsou často využívány badatelskou veřejností ke studijním účelům.

Aby byla minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský komfort jejich využití, přikročilo muzeum za pomoci grantů ministerstva kultury k postupné digitalizaci některých knihovních fondů, tj. k jejich reprodukci nejmodernější skenovací technikou, kterou disponuje Národní muzeum v Praze. Ta umožňuje dokonalé zkopírování, uložení a široké spektrum využití archiválií.

Digitálně jsou již nyní zpracovány a badatelům k dispozici seznamy lázeňských hostů z let 1901-1910.

V současnosti se v Praze zpracovává soubor balneologických knih o Karlových Varech ze 16. století.

V letošním roce získalo muzeum zdroje z grantových titulů na další etapu a v rámci svých finančních možností bude digitalizace muzejních fondů pokračovat i v dalších letech.

Muzeum na základě své účasti v programu Veřejné informační služby knihoven VISK tak získá plný přístup ke všem dosud digitalizovaným dokumentům umístěným na serveru Národní knihovny v tzv. Manuscriptoriu, kde budou rovněž zveřejněny digitalizované dokumenty karlovarského muzea. Muzeum v současné době pracuje na aktivaci přístupu na tento server.

Badatelé mohou využívat moderní vybavení muzejní studovny s komplexní počítačovou technikou.