Rada města Karlovy Vary se usnesla dne 1.6.1998 vydat podle zákona maximální ceny osobní taxislužby ve městě Karlovy Vary. Provozovatelé taxislužby jsou přesvědčeni, že v současné době není možné tuto - v mnoha směrech spornou vyhlášku i nadále uplatňovat, neboť nezohledňuje a priori růst inflace v České republice, podnikatele omezuje, diskriminuje a podle jejich názoru - nejsou ve městě Karlovy Vary naplněna zákonná kritéria, která by existenci předmětné vyhlášky stanovující maximální ceny jízdného podpořila.

Podnikatelé shodně konstatují, že podnikání je činnost a to činnost soustavná, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. V obchodním zákoníku je zdůrazněna samostatnost podnikatele, tedy bezprostřednost a přímost jeho rozhodování. Jestliže si každý podnikatel vytváří k výkonu této činnosti podnik, pak o činnosti tohoto podniku je oprávněn ve smyslu citovaného ustanovení (i živnostenského zákona) rozhodovat tak, jak to bylo řečeno u podnikání. V okamžiku, kdy je tato svrchovanost narušena spolurozhodováním jiného subjektu (např. magistrátem města), pak se jedná o dílčí vyvlastnění podnikatele. Toto vyvlastnění není ani ve veřejném zájmu (taxislužba vůbec neplní ani úkoly základní dopravní obslužnosti, ani ostatní dopravní obslužnosti ve smyslu ust. § 19, 19a, 19b a 19c zákona o silniční dopravě) ani za náhradu.

Naopak - cena služby je regulována bez jakékoliv kompenzace ztrát. Podnikatelé dále shodně konstatují, že předmětná obecně závazná vyhláška ze dne 1. 6. 1998 zcela nepochybně setrvává na totalitním pojetí, nepřípustně upravuje vlastnické a podnikatelské otázky, popírá nedotknutelnost vlastnictví a podstatu a smysl svobody podnikání v tomto druhu dopravy. Vpředmětné žádosti jde totiž i o podstatu věci - o přístup k základní lidské svobodě vlastnit majetek, a k základnímu a nezadatelnému právu o svém vlastnictví či majetku přímo a bez protektora rozhodovat.

Vzhledem k uvedenému žádáme Radu města Karlovy Vary, aby obecně závaznou vyhlášku č. 11/1998 ze dne 1. 6. roku 1998 svým rozhodnutím zrušila.

Michal Svátek, předseda Taxicechu