Během pondělního setkání s vedením kraje jej hejtman Josef Pavel informoval o průběhu optimalizace školství a snaze kraje zachovat unikátní obory. Ministr Liška se zajímal o přeshraniční projekty v oblasti školství a o nabídku přesškolních zařízení na německé straně. Informoval také hejtmana o návrhu pro vládu, který by měl řešit situaci v odborném školství.

„Jednáme o tom s hospodářskou komorou i s významnými firmami v kraji,“ uvedl hejtman Pavel s tím, že podniky, které řeší restrukturalizaci či problém s exportem, se současně těžko soustředí na spolupráci se školami. Proto je třeba řešit zájem o tyto obory nejen ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli a krajem, ale i městem či obcí.

Dalším společným tématem byla integrace zdravotně postižených žáků v běžných třídách škol.

„Integrovali jsme zvláštní školy v Nejdku a Sokolově, máme jednu krajskou zvláštní školu v Karlových Varech. Potřebujeme proto kvalifikované speciální pedagogy a integrace je možná jenom s velmi citlivým individuálním přístupem,“ konstatoval krajský radní Kamil Řezníček. Ministr označil za svůj cíl zrušit všechny legislativní překážky způsobující segregaci a vyřešit otázku financování zvláštních potřeb studentů.

Součástí návštěvy ministra byla také beseda s řediteli všech stupňů škol v kraji a se zástupci Krajské hospodářské komory Karlovy Vary. Prvním tématem se staly státní maturity, které by měly začít probíhat od roku 2010.

Společně s hejtmanem Josefem Pavlem a rektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha Lubošem Chaloupkou podepsal ministr Liška deklaraci, na jejímž základě kraj umožní této univerzitě zřízení výukových prostor v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje a zajistí technické zázemí pro výuku. Univerzita zabezpečí fungování svého výukového centra zaměřeného na cestovní ruch a balneologii od 1. září 2008.

Pracovní cesta ministra Ondřeje Lišky dále pokračovala návštěvou Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastoupené ministrem Ondřejem Liškou a Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem Josefem Pavlem si je vědom důležitosti školství a jeho nezastupitelnosti v současné společnosti, která klade důraz na konkurenceschopnost, flexibilitu a kreativitu jedinců uplatnitelných ve znalostní ekonomice. Proto Karlovarský kraj bude podporovat rozvoj školství zejména v oblasti terciárního vzdělávání.

Karlovarský kraj touto deklarací prohlašuje, že umožní Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s. r. o., zřízení výukových prostor v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje a zajistí technické zázemí pro výuku. Univerzita Jana Amose Komenského Praha v podepsané deklaraci prohlašuje, že zřídí v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje své výukové centrum a zabezpečí jeho fungování po odborné a pedagogické stránce od 1. září 2008.

(red)