Práce na projektu „Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov“ byly zahájeny koncem března. „24. března jsme podepsali smlouvu s vybraným dodavatelem stavebních prací projektu „Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov“, který obdrží dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Následně byly zahájeny stavební práce v první etapě projektu, a to na fotbalovém hřišti v ulici U Nemocnice v Ostrově,“ vysvětlila Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování.

Celkové náklady projektu, na který Ostrov získal dotace z fondů Evropské unie, činí více než 52 milionů. „Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad bude poskytnuta ve výši 92,5 procent celkových nákladů, z čehož 85 procent činí dotace ze strukturálního fondu ERDF. Celková výše dotace tedy přesahuje 48,2 milionů. Vlastní podíl, který bude hradit město, je 7,5 procent, tedy 3,9 milionu,“ vysvětlil Jan Bureš, starosta Ostrova.

První etapa projektu už byla zahájena a dokončení se předpokládá koncem listopadu. Druhá etapa bude zahájena letos v prosinci a ukončena v říjnu 2010. „K tomuto datu bude také celý projekt zrealizován,“ dodal starosta.

V první etapě bude provedena modernizace fotbalového hřiště v ulici U Nemocnice s přírodním trávníkem a výstavba nového tréninkového hřiště s umělou trávou třetí generace. Součástí bude automatické zavlažování obou hřišť, umělé osvětlení a oplocení. „Fotbalistům tak bude umožněn celoroční trénink na otevřeném prostranství,“ vysvětlila Fürbachová.

V druhé etapě je naplánována výstavba areálu pro netradiční sporty a dětské letní scény, vše v těsné blízkosti stávajícího Městského domu dětí a mládeže v Ostrově.

„Pozemek, na němž bude postavena dětská letní scéna, je dnes nevyužitou plochou mezi Městským domem dětí a mládeže Ostrov a řekou Bystřicí. V době, kdy byl dům dětí a mládeže ještě klasickou školou, sloužil jako školní zahrada,“ dodala Fürbachová. Řešení scény podle ní využívá přirozené svažitosti pozemku.

V nejnižší rovinaté partii bude umístěno jeviště, do svahu budou zakomponovány jednotlivé stupně hlediště a na nejvýše položené terénní lavici je navržen objekt zázemí. „Přístup do hlediště je ze severovýchodní strany od domu dětí a mládeže. Boční přístup k jevišti je ze severozápadní strany od Klášterní ulice. Oba přístupy jsou plánovány jako bezbariérové,“ vysvětlila úřednice.

Sportoviště pro netradiční sporty je navrženo na pozemku vedle městského domu dětí a mládeže. Staveniště je dnes školním dvorem. Bude zde víceúčelové hřiště, lanová pyramida, lezecká věž, stěna a kolotoč, užší jihozápadní část bude využita pro dvě venkovní kuželkářské dráhy.