„Na základě kontroly čerpání investičních dotací ze státního rozpočtu provedené Finančním úřadem v Karlových Varech v roce 2007 byl u čtyř dotovaných akcí nařízen odvod poskytnutých dotací do státního rozpočtu včetně penále z důvodu porušení rozpočtové kázně. Město mělo do státního rozpočtu odvést dotace ve výši 21 milionů 560 tisíc korun a zaplatit penále v celkové výši 21 milionů 401 tisíc korun,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

Proti rozhodnutím se Město Ostrov odvolalo a současně požádalo Ministerstvo financí o prominutí odvodů a penále.

„Odvolání byla Finančním ředitelstvím v Plzni zamítnuta. Úspěšné bylo město s žádostí o prominutí odvodů a penále. Ministr financí rozhodl tak, že odvody dotací do státního rozpočtu byly prominuty v plné výši a z vyměřených penále město zaplatí jedno procento, což představuje částku 215 tisíc korun,“ doplnil ostrovský starosta.

Celkově byla Ministerstvem financí České republiky prominuta městu Ostrovu částka ve výši 42 milionů 746 tisíc korun.