V reakci na reportáž ČT ze dne 12. 10. 2007 o údajném pochybení bývalé ředitelky mateřské školky Ivety Drobné a možném vracení rodičovských příspěvků orgánu státní sociální podpory, která vyvolala oprávněné otázky rodičů předškolních dětí v Nejdku, a vzhledem ke zcela zkresleným a nekompetentním informacím zaznívajícím v reportáži uvádím celou záležitost na pravou míru.

Spor města Nejdku a Karlovarského kraje spočíval ve vykazování docházky dětí mateřské školy, na které tehdejší ředitelka a současná místostarostka paní Drobná čerpala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Po několika jednáních s Krajským úřadem Karlovarského kraje ohledně údajného porušení rozpočtové kázně, kterého se měla v roce 2004 paní Drobná dopustit, postoupil pan hejtman Pavel celou záležitost k posouzení Ministerstvu školství. To vyslalo doMŠ Nerudova v červenci roku 2007 kontrolu ústřední České školní inspekce Praha, která je nejvyšším kontrolním orgánem škol.

Ta na základě svého šetření prokázala, že finanční prostředky ve výši 90.802 Kč byly čerpány správně a kraji byly vráceny neopodstatněně. Paradoxem je, že tyto prostředky vrátila v srpnu 2006 Karlovarskému kraji tehdejší ředitelka Alice Hrubcová na základě vlastní iniciativy. Paní Drobná v té době dokonce za podobné, také neopodstatněné, provinění dostala výpověď, kterou 13. 3. tohoto roku soud zrušil. Správný postup ve vykazování školní docházky paní Drobné potvrdila tedy jak Česká školní inspekce, tak Rada Karlovarského kraje, která svým usnesením ze dne 4. 10. 2007 uvedenou částku vrací zpět mateřské škole. I vzhledem k současnému, v této záležitosti nepříliš šťastnému spojení pozice současné místostarostky s pozicí městem neoprávněně postihovaného člověka, jsem se snažil v maximální míře spor vést v rovině úřední, která jí náleží.

Nedělal jsem z celé záležitosti politikum a vyhýbal jsem se v této věci mediální publicitě a jitření vztahů s Karlovarským krajem, jehož úředníci rozhodně nesou na vyčíslování údajných neoprávněných čerpání svůj díl pochybení. Doslova šokem však pro mě byl dopis hejtmana Karlovarského kraje ze dne 25.9.2007 po provedené kontrole ČŠI. V dopise se vůbec nevyjadřuje k závěrům šetření ČŠI, které prokázaly správný postup ve výše uvedené věci. Napadá však jiné zjištění ČŠI ohledně statistického pochybení vykazování dětí, na které posléze Rada KK uložilaMŠNejdek Nerudova další odvod do rozpočtu kraje. Dle mého dosavadního zjištění by však měla být evidence opět v pořádku. V závěru dopisu je upozornění na potřebu projednání oprávněnosti rodičů na čerpání rodičovského příspěvku s orgánem státní podpory za účelem prošetření podezření z trestného činu podvodu ze strany rodičů, kteří mohli neoprávněně tyto příspěvky čerpat. Tuto kriminalizaci rodičů nejdeckých předškolních dětí důrazně odmítám. Rodiče, kteří splnili podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku, nemusí zajímat způsob evidence jejich dětí, na kterém ČŠI navíc neshledala pochybení. Karlovarský kraj rozhodně neunáší tíhu vlastní odpovědnosti a bere si rodiče nejdeckých dětí jako rukojmí neúspěšného sporu. Navíc orgán státní sociální podpory v mateřských školách kontroly pravidelně prováděl a žádná pochybení neshledal.

Na závěr bych si dovolil vyslovit otázku, zda stejně intenzivně na základě metodického pokynu sleduje kraj činnost i ostatních příspěvkových organizací v celém kraji a zda stejně aktivně podává podněty při všech náznacích nesrovnalostí ostatním orgánům státní správy, samosprávy nebo orgánům činným v trestním řízení, na které při své činnosti narazí. Oprávněně se domnívám, na základě vlastní dvanáctileté praxe ve státní správě, že by pak nedělal nic jiného, než rozesílal svá podezření napříč českou státní správou. Mou povinností jako starosty města je hájit zájmy obce a jejích občanů. Proto jsem usiloval o navrácení výše uvedené částky zpět do rozpočtu města, respektive příspěvkové organizaceMŠNerudova, což se stalo. Za to nyní musím bránit nevinné rodiče před nekvalifikovaným a nepodloženým nařčením z úst vedení kraje. Ten by měl být oporou především svým obyvatelům, nikoli úředníkům. V tomto případě jeho vystoupení chápu spíše jako oporu své vlastní ješitnosti a neomylnosti.