K hloubení jámy pod soklem sedmdesátitunové skulptury totiž magistrát nepřizval karlovarské archeology, ačkoliv má tuto povinnost ze zákona.

Krajský úřad zahájil přestupkové řízení 27. dubna. Podle krajské mluvčí Jany Pavlíkové úřad nyní prošetří, zda došlo ke splnění oznamovací povinnosti stavebníkem. "Krajský úřad nejprve prověří písemným dotazem u Archeologického ústavu, zda byl záměr nahlášen v souladu se zákonem o státní památkové péči. Dále zjistí další okolnosti týkající se provedených zemních prací a umožní účastníkovi řízení se v rámci přestupkového řízení vyjádřit," uvedla krajská mluvčí.

Provedením zemních prací bez zajištění záchranného archeologického průzkumu podle informací z karlovarského muzea došlo k narušení archeologických situací a ke znemožnění dokumentace případných pozůstatků historické zástavby. "Předmětné území se nachází v historicky zastavěné části Nová Louka v centru města Karlovy Vary, které je památkovou rezervací s lázeňskou kulturní krajinou. Toto území je též součástí statku Slavná lázeňská města Evropy zapsaného na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se tedy nepochybně o území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči," zdůvodnil zahájení šetření krajský úřad.

Vedení města o hrozím přestupkovém řízení ví, ovšem tvrdí, že zákon porušen nebyl. "Můžeme potvrdit, že krajský úřad zahájil uvedené šetření. My si nejsme vědomi, že bychom se něčeho dopustili. Budeme muset vyčkat na výsledek řízení vedeného krajským úřadem," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Karlovarští archeologové jsou opačného názoru a postup města při instalaci sochy je nejprve zaskočil a pak rozlítil. „S instalací jezdecké sochy Karla IV. na Divadelním náměstí v Karlových Varech byly plánovaně předpokládány stavební zemní práce pro ukotvení podstavce sochy a pro úpravu okolní plochy. K provedení archeologického dozoru souvisejícího se zemními pracemi vystavilo město objednávku na základě nabídky z muzea k předem zaslanému projektu. Společně s nabídkou poslalo muzeum i stanovisko, za jakých podmínek archeologické práce mají proběhnout, tedy včasné oznámení provádějící organizaci, tedy muzeu, a výkopové práce budou realizovány ručně, tedy bez mechanizace, a muzeum zajistí průběžný archeologický dozor i související dokumentaci. V pondělí 11. dubna kolem 8.30 bylo náhodně zjištěno, že výkopové práce již probíhají, a to pomocí malého bagru. Tedy bez předpokládaného ohlášení a s mechanizací. Muzeum sice operativně zajistilo archeologický dozor alespoň při sledování bagrovacích prací, ale ty přirozeně nemohly v žádném případě nahradit požadované podmínky prací ručních," vysvětlil okolnosti stížnosti na postup města archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák.

Podle archeologů takto provedený zásah do terénu nenávratně poškodil a zničil archeologický stav na území Městské památkové rezervace a statku UNESCO. "Současná plocha Divadelního náměstí byla v minulosti plně zastavěna, prošla historicky stavebním vývojem, kdy poslední demolice proběhly kolem roku 1911. A ještě v padesátých a šedesátých letech 20. století byla plocha opakovaně upravována. V současnosti, kdy Kancelář architektury města KV připravuje projekt na rehabilitaci těchto prostor, by informace získané touto „sondou“ poskytly cenné vodítko pro budoucí podobu těchto míst. Vzhledem k bezprecedentnímu porušení dohodnutých podmínek, kvůli kterým došlo k nenávratné ztrátě informací o tomto prostoru, rozhodlo se muzeum podat na Karlovarský kraj podnět k přezkoumání," doplnil Jiří Klsák.