Od té doby probíhaly průzkumy stavebně technického stavu této památkově chráněné budovy.

Vzhledem k havarijnímu stavu krytiny i konstrukce věže bylo rozhodnuto o neodkladných opravách. „Práce na opravách střechy začaly letos v létě. A to postupnou demontáží krytiny věže a rozebráním tesařských konstrukcí. Na zemi vedle kostela vznikla přesná kopie věže a po osazení makovice, kříže a částečném oplechování měděným plechem bude věž pomocí jeřábu vyzdvižena na své původní místo. Tady bude spodní část usazené věže také oplechována. Práce jsou prováděny za finanční podpory Karlovarského kraje, který poskytl 150 000 korun. Ministerstvo kultury poskytlo 350 000 korun. Zbytek šel z našeho rozpočtu," uvedl starosta Aleš Labík.
Vyzdvižení nové věže se předpokládá v závěru listopadu.
Současně je prováděna oprava vnějších omítek a klempířských prvků věže kostela. Dochází k odstranění nesoudržných vrstev omítky a následnému doplnění vápennými omítkami.
„Při opravách jsou používány výhradně tradiční technologie. Tvary zdobných říms jsou obnovovány podle výsledků historických průzkumů. Rovněž tyto práce jsou prováděny za finanční podpory Ministerstva kultury, které dalo 300 000 korun," poznamenal Labík.
Původně gotický farní kostel sv. Václava byl postaven v první polovině 14. století. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. Kolem kostela se v té době rozkládal hřbitov. Za husitských válek byl kostel opuštěný a chátral. V době kolem roku 1768 byl kostel nahrazen pozdně barokní novostavbou.
Tříosé vstupní průčelí bylo završeno zprohýbaným štítem, loď kostela a presbytář získaly sedlovou střechu, na jejímž konci byla mohutná zvonice nad presbytářem. Po roce 1858 byla v ose štítového průčelí kostela přistavěna průchozí, zvonicová věž, která byla ukončena jehlancovitou střechou.
„Do této doby se vracíme při současných opravách. Poslední opravy proběhly v 70. letech, kdy ovšem došlo pouze k částečnému vyztužení krovu věže, pokrytí věže zinkovým plechem a pokrytí střechy lodě kostela hliníkovým plechem. Zdobné římsy byly opraveny na jednodušší tvary," dodal starosta.