Díky spolupráci organizaci Lázeňské lesy, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (SCHKO) a za podpory magistrátu vznikne totiž na území lázeňských lesů rezervace Karlův hvozd. Půjde o maloplošné chráněné území s rozlohou129 hektarů, do níž budou zahrnuty bučiny a doubravy v údolí řeky Teplé. Cílem vzniku rezervace, která má být vyhlášená letos na podzim, je právě ochrana bučiny a suché doubravy.

"Rezervace Karlův hvozd bude složená ze tří téměř stejně velkých částí. Všechny se nachází svazích v údolí řeky Teplé, které jsou velmi obtížně přístupné. Územím vede síť turistických stezek a cest," uvádí náměstek primátorky Petr Bursík. Podle něho je důležité, aby zde vznikla klidová zóna nejen z důvodu ochrany přírody, ale také pro rekreační vyžití obyvatel města a návštěvníků lázní.

Daná lokalita je unikátní v tom, že právě díky velmi strmému a nepřístupnému terénu zde zůstaly zachovány pozůstatky bučin a suchých doubrav, které mají vysoký podíl mrtvého dřeva. Tyto výjimečné staré porosty jsou přitom domovem celé řady lesních druhů živočichů i rostlin, které jsou typické pro odumírající vegetace a mrtvé dřevo. „Naším cílem je udržet stávající rozlohu bučin a doubrav a na některých místech i zlepšit stav ekosystému. Porosty jsou druhově pestré, je zde zastoupena jedle a tis červený. Mrtvé dřevo poskytuje útočiště netopýrům, ptákům a hmyzu, vyskytují se zde vzácné druhy rostlin,“ vysvětluje důležitost ochrany území Petr Jiskra, odborný rada Oddělení péče o přírodu a krajinu SCHKO.

Vyhlášením rezervace bude na daném území omezena těžba dřeva. Mnohému porostu bude ponechán jeho samovolný vývoj. Zásahy budou projednány se správou CHKO Slavkovský les. V porostech ponechaných samovolnému vývoji se nebudou zpracovávat nahodilé těžby. Vytěžíme pouze stromy napadené kůrovcem a ošetřené dříví ponecháme k zetlení,“ doplňuje ředitel Lázeňských lesů Stanislav Dvořák s tím, že smrk ponechají lesníci pouze v přirozeném zastoupení a eliminují výskyt nepůvodních druhů, tedy modřínu a vejmutovky. V lesích chtějí nechat ležet veškerou listnatou mrtvou hmotu větších rozměrů.