Ministr kultury Jiří Besser potvrdil předchozí rozhodnutí ministerstva ze srpna tohoto roku, že areál lázní Kyselka zůstává zapsán mezi kulturními památkami. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Ministr kultury vzal především v úvahu, že jednotlivé objekty jsou historicky a urbanisticky cennou součástí unikátního areálu lázní Kyselka. Urbanistické rozložení jednotlivých staveb souboru je určeno jejich zasazením v pozoruhodném přírodním prostředí podél řeky Ohře, kde tak spoluvytváří malebnou scenérii a nezaměnitelné genius loci areálu lázní Kyselka.

„Jednotlivé objekty souboru se vlivem dlouhodobé absence údržby nacházejí v havarijním stavu, nicméně jejich obnova je i z hlediska památkové péče nadále uskutečnitelná a žádoucí. Rozhodující část památkových hodnot těchto budov spočívá zejména ve skutečnosti, že jsou nedílnou součástí unikátního urbanisticko-krajinného celku lázní Kyselka. Existence předmětných budov je proto nezbytná pro zachování historické celistvosti a autentického uspořádání tohoto celku,” uvádí ministerstvo.

„Jsme tím nadšeni a považujeme to za naše vítězství,” uvedl Martin J. Kadrman, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.