Zvládnout a koordinovat masivní příliv běženců by ale nešlo bez maximálního nasazení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a všech ostatních bezpečnostních složek, řady institucí, měst, obcí, firem, spolků, dobrovolníků a dalších, kteří podali pomocnou ruku v nouzi.

Od 1. března zřídil Karlovarský kraj Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v karlovarské KV Areně. Vypadá to tam jako v úle. Všude pobíhající, posedávající lidé s papíry v ruce, uprostřed na ploše hrající si děti, policisté, hasiči, žluté vesty tlumočníků… To vše se prolíná, posouvá a vlní. Chaos jen na první pohled. Každý ví, co má dělat, kde počkat, až na něj přijde řada, koho se zeptat, komu poradit a kdy ho povzbudit.

Provoz centra zajišťuje hasičský záchranný sbor a na potřebných agendách se podílí kromě policie i úřad práce, zdravotní pojišťovny a další. „Krizový štáb zároveň ustavil pracovní skupiny zaměstnanců krajského úřadu, které mají na starost kromě jiného stravování a technické zabezpečení provozu KACPU, centrálního skladu humanitární pomoci, fungování systému ubytování uprchlíků, zajišťování tlumočníků a dobrovolníků, zdravotní péče, pomoc při začleňování ukrajinských dětí do systému školství, web s informacemi pro uprchlíky i české občany, koordinaci s obcemi a součinnost s Ústředním krizovým štábem a Národním centrem pomoci Ukrajině. Řešení úkolů spojených s uprchlickou krizí každodenně řeší 11 pracovních skupin krajského úřadu,“ říká Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Stravování

Tato pracovní skupina zajišťuje stravu a pití pro uprchlíky, intenzivně provádí zásobování trvanlivými potravinami, cukrovinkami pro děti, potřebami pro malé migranty. Zabezpečuje vybavení KACPU dodávkou topných těles, kancelářských potřeb, materiálu na výrobu paravánů pro oddělení prostor. „Tato skupina má také na starosti dodávky dezinfekce, roušek a respirátorů i technických prostředků, jako jsou mobilní telefony. Zavedla a udržuje v chodu centrální sklad humanitární pomoci v areálu Řempo Stará Role. Poptává materiál do skladu podle požadavku krizového štábu – spacáky, deky, drogerii, jídlo a podobně,“ dodává mluvčí.

Ubytování

Další pracovní skupina je v přímém kontaktu s poskytovateli ubytování, pomáhá při vyplňování formuláře, eviduje došlé nabídky od poskytovatelů do centrálního systému ubytování. K 18. březnu bylo v Karlovarském kraji registrováno 421 ubytovacích zařízení různého typu. „Tento pracovní tým exportuje data z platformy POMÁHEJ UKRAJINĚ a importuje data do centrální evidence humanitární pomoci. Zodpovídá jednotlivé dotazy týkající se kompenzací za ubytování a bude se podílet na administraci smluv s ubytovateli,“ doplňuje krajská mluvčí.

Zdravotní péče

Pracovní skupina pro oblast zdravotnictví zajišťuje nepřetržitý zdravotnický dozor v KACPU, řeší i služby zdravotníků a související agendu. Koordinuje poskytování informací uprchlíkům o struktuře zdravotní péče v kraji včetně předávání kontaktů na jednotlivé lékaře a naopak předává informace lékařům k poskytování zdravotních služeb ukrajinským občanům. Zabezpečuje přenos informací od zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví směrem ke zdravotnickým zařízením.

Školství

Tým pro oblast školství vyhotovil manuál pro uprchlíky s postupem pro přihlašování dětí do mateřských a základních škol. Je v kontaktu s řediteli škol ohledně přijímání dětí uprchlíků. Zajišťuje pomoc žáků a studentů středních škol v KACPU při hlídání dětí uprchlíků, koordinoval dodání žíněnek na spaní pro přenocování příchozích do centra. Řeší zvýšenou agendu nostrifikací (uznání vzdělání v zahraničí) pro zájemce o práci z řad uprchlíků.

Doprava

Pracovní skupina pro oblast dopravy má na starosti evidenci a registraci všech dobrovolných nabídek na zajišťování osobní i nákladní dopravy do centrálního rejstříku humanitární pomoci. Zajistila navigaci a dopravní značení ke KACPU, na úřad práce a do skladu humanitární pomoci včetně ukrajinské jazykové mutace, dohlíží na operativní změny dopravního značení. Urychleně řešila nárůsty cen pohonných hmot pro autobusové dopravce zajišťující na území Karlovarského kraje dopravní obslužnost.

IT podpora

Tým pro oblast IT podpory vytvořil automatizované online formuláře pro zpracování údajů do systému humanitární pomoci, zpracoval a zajistil publikaci na pracovním a interním portálu MIGRACE. Vytvořil web „Pomoc Karlovarského kraje Ukrajině“ - zde, na němž denně probíhá aktualizace informací pro uprchlíky i občany ČR. Zpracovává tiskové materiály a publikace. Během dvou dnů připravil a zprovoznil 50 kusů notebooků ze sbírky materiální pomoci pro uprchlíky.

Tlumočení a distribuce nabídek

Pracovní skupina „migrace“ se stará o vyhledávání a zajištění tlumočníků pro potřeby všech složek v KACPU a jako prvotní pomoc uprchlíkům na místě. Zabezpečuje překlady zásadních materiálů do ukrajinského jazyka a distribuuje je na místo určení. Vede evidenci veškerých nabídek a provádí jejich následnou distribuci k ostatním skupinám.

Sociální věci

Pracovní skupina koordinuje výkon sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí v obcích, nastavila pravidelné online setkávání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanci vykonávajícími agendu sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně předávání aktuálních informací. Spolupracuje při zajištění humanitární pomoci.

Personální záležitosti

Tato pracovní skupina vyhledává lidi pro zajištění činností ostatních pracovních skupin nebo KACPU, připravuje a uzavírá dohody na pomoc se zajištěním činností KACPU, což se týká mimo jiné zdravotníků a tlumočníků. Koordinuje nábor a činnost dobrovolníků, zaměstnance krajského úřadu při zajišťování pomoci Ukrajině.

Legislativa

Pracovní skupina „legislativní“ zajišťuje realizaci usnesení vlády o smluvním zajištění kompenzací za ubytování uprchlíků. Řeší problematiku zákonného zajištění stravování v KV Areně po dobu nouzového stavu a po jeho skončení. Připravuje opatření vedení kraje podle krizového zákona.

Bezpečnost a krizové řízení

Odbor bezpečnosti a krizového řízení zajišťuje jednání krizového štábu kraje a plnění zadaných úkolů. K tomu využívá pracovní skupinu „komunikace“, která koordinuje spolupráci s městy a obcemi a poskytuje jim metodickou pomoc při příjmu, ubytování, stravování a další práci s uprchlíky. Tajemníkem krizového štábu je vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení, jenž řídí spolupráci pracovních skupin krajského úřadu a plní jednotlivé požadavky. Potřeby kraje přenáší na stát směrem k Ústřednímu krizovému štábu a Národnímu centru pomoci Ukrajině. „Práce všech skupin by ztrácela smysl, pokud by nebyla navázána na součinnost s těmito organizacemi, se zdravotníky, ubytovateli, řediteli škol, starosty… Situace je velmi těžká pro uprchlíky, zvlášť proto, že jde většinou o ženy a děti. Není ale jednoduchá ani pro české občany, obyvatele našeho kraje. Právě proto děkujeme všem, děkujeme každému z vás za solidaritu, lidskost a obětavost,“ shrnulo vedení kraje současnou nelehkou situaci, která trvá už téměř celý měsíc.