„Obě tyto stavby je nutné realizovat v těsné věcné a časové koordinaci, proto bude vybrán jeden dodavatel jak pro plánovaný úsek dálnice D6, tak i pro obchvat Veselova. Financování akce bude zajištěno pomocí úvěru, přičemž v současné době máme podanou žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a předběžně to vypadá, že bychom polovinu peněz mohli dostat,“ uvedl neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.

Začátek stavby obchvatu se nachází na silnici II/205 jižně od Veselova, odkud se trasa plynule odklání východním směrem a obec v dostatečné vzdálenosti míjí. Konec úseku je pak naplánován na nové křižovatce se silnicí III/20522 východně od Knínic. Celková délka silničního obchvatu činí téměř 1,5 kilometru. Dle projektové dokumentace je stavba rozdělena na 17 stavebních objektů zahrnujících mimo jiné bourání a přípravu staveniště, dále pak výstavbu přeložky silnice II/205, dvou stykových křižovatek u Veselova a u Knínic, mostu přes biokoridor, přeložek vodovodu a nadzemního sdělovacího vedení a v rámci odvodnění komunikace a území jsou navrženy také 3 silniční propustky.

Slavnostní akce v Císařských lázních.
Nejlepšími sportovci kraje jsou Robin Sapoušek a Markéta Vondroušová