V krajním případě to podle ANO může znamenat, že členové vládnoucí koalice nepřijdou osobně na jednání zastupitelstva. „Nikdy bych nevěřila, že něco takového mohou zastupitelé schválit, je to naprosto proti zastupitelské demokracii. V minulých letech byla možnost účastnit se jednání on-line logicky povolena pouze v případě covidových karantén, tedy když se opravdu zastupitel nemohl osobně zúčastnit,“ vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Vedení kraje ale tyto obavy odmítá a podle ředitelky krajského úřadu Martiny Vránové není tento systém v rozporu se zákonem o krajích.

Proč tento systém zavádíte?
Už v minulém období byla poptávka ze strany některých krajských zastupitelů po možnosti videokonferenčního připojení k jednání zastupitelstva. Například v roce 2020 o on-line připojení na jednání požádala magistra Jana Mračková Vildumetzová, která se nemohla osobně účastnit kvůli péči o dítě, pan Josef Váňa z důvodu zahraniční cesty a žádali i další. V roce 2021 už to bylo osm zastupitelů, kterým pracovní povinnosti kolidovaly s jednáními zastupitelstva, byli v karanténě a podobně. Proto jsme chtěli, aby tuto možnost měli transparentně a jasně definovanou všichni zastupitelé a mohli, ve zcela závažných případech, distančně absolvovat jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Jsme prvním krajem, který toto zavádí?
Karlovarský kraj zdaleka není prvním, který tuto formu účasti na jednání zastupitelstva umožňuje. V současnosti se mohou on-line účastnit zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé v osmi krajích. Například v Plzeňském, Moravskoslezském nebo Pardubickém, ale také v některých velkých městech, jako je Praha či Brno.

Ilustrační foto
Do Karlových Varů dorazili první uprchlíci z Ukrajiny

Je to v souladu s jednacím řádem zastupitelstva? Ověřoval kraj, zda toto hlasování není zpochybnitelné a opozicí napadnutelné?Krajský úřad si v této věci vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra ČR, z něhož uvádím výňatek. Současné znění zákona o krajích otázku distanční účasti zastupitelů na zasedáních nijak neřeší. Co se přitom týče samotné účasti zastupitelů na zasedáních, zákon o krajích vychází z osobní účasti zastupitelů v době, kdy zasedání probíhá. Toto ustanovení však nelze vykládat tak, že by distanční účast zastupitelů byla a priori vyloučena. Je-li distanční účast zajišťována takovou formou, která umožňuje těmto zastupitelům účastnit se zasedání v reálném čase, tedy kdy probíhá zasedání, a tito zastupitelé zároveň mohou „fungovat“ stejně jako fyzicky přítomní kolegové – vystupovat k jednotlivým bodům programu, reagovat na podněty, hlasovat o navržených usneseních a tak dále, není takový postup nijak v rozporu se zákonem o krajích. Zastupitelstvu kraje v tuto chvíli nic nebrání v tom, aby byla distanční účast využívána. Zda tomu tak skutečně bude, záleží především na rozhodnutí zastupitelstva kraje. Zpochybnit a napadnout může opozice v zastupitelstvu takřka cokoliv. Dosud ale nikdo aktuální on-line připojení konkrétních zastupitelů na jednání nezpochybnil.