Vážení spoluobčané, zastupitelé měst a obcí, krajští úředníci Karlovarského kraje, okolnosti nás nutí k tomu, abychom opět vyjádřili hluboké znepokojení ze současného stavu a vážné obavy o další vývoj zdravotnictví v našem kraji. Před téměř dvěma roky odsouhlasilo zastupitelstvo kraje “transformaci nemocnic“. Spojilo tím tři bývalé okresní nemocnice do jednoho celku, a vytvořilo z něj novou právní formu (akciovou společnost) s nevhodným názvem „Karlovarská krajská nemocnice, a. s.“ (dále KKN).

Její řízení pak krajská rada svěřila po podivném výběrovém řízení pražské společnosti „Česká zdravotní, a.s.“. Stalo se tak i přes opodstatněné obavy, důrazné, veřejné a opakované výhrady ze stran odborné lékařské veřejnosti a magistrátů dotčených měst.

Nyní již dosáhlo zdravotnictví v kraji takového stupně rozpadu, že v případě dalšího pokračování nesystematického řízení může dojít k ohrožení zdraví a životů nás všech, kteří tu žijeme! Dochází zejména k citelnému personálnímu rozpadu. Odešli již někteří primáři, řada lékařů, v nemocnicích chybí desítky sester a ostatních nelékařských pracovníků! Zbylým zaměstnancům je otevřeně vyhrožováno výpověďmi či odvoláním z funkcí, je jim zakazováno hovořit s médii.

Představenstvem jsou na jedné straně uzavírány pro nemocnice nevýhodné smlouvy, je nakupován předražený materiál, léky, přístroje. Jsou vypracovávány nesmyslné (ale firmám dobře zaplacené) audity na cokoliv.

Na druhé straně byly všem oddělením drasticky a zcela nerealisticky limitovány provozní rozpočty až na 50 % oproti r. 2006 (přitom ale s podmínkou zachování minimálně 90 % výkonnosti). Stále dobře nefungují páteřní nemocniční služby (dodavatelské praní prádla). Neinvestuje se vůbec do chybějících technologií v nemocnici, nekonají se pravidelné servisní prohlídky přístrojů, chybí servisní smlouvy na klíčové přístroje, atd.

Informace o katastrofickém vývoji v našem zdravotnictví jsou zatajovány i většině krajských zastupitelů. O všem neveřejně rozhoduje výhradně rada kraje, a to mnohdy nejasnýmči neurčitým usnesením. Jedním z hlavních důvodů sloučení nemocnic byly slibované obrovské provozní úspory. Podle vyjádření krajských politiků a managerů KKN měly být každým rokem ušetřeny desítky milionů korun. Pravdou ale je, že dnes dochází naopak k obrovskému narůstání dluhů nemocnic. Již nyní dosahuje ztráta KKN, a. s. téměř 50 milionů korun! Znovu tak připomínáme, že právě Nemocnice Karlovy Vary byla (až do doby „transformace v obchodní společnost“) jednou ze 4 nemocnic v ČR, která nikdy v uplynulých 12 letech neměla žádné dluhy a měla vyrovnaný hospodářský výsledek.

Za lživé pokládáme tvrzení Davida Hanzla, že tento obrovský a dále narůstající dluh je způsoben 10% nárůstem mezd zaměstnanců. Je však možné, že se do vysokých mzdových nákladů promítly mzdy manažerů České zdravotní, a. s.

Chaotická koncepce

Konstatujeme, že my, primářský sbor karlovarské nemocnice, jsme se žádným způsobem nepodíleli na vytvoření bizardního dokumentu, nazvaného „Optimalizace zdravotnictví Karlovarského kraje“. Tato „koncepce“ byla zřejmě vytvořena zaměstnanci společnosti „Česká zdravotní“. Poté byla předložena ke schválení radě (dne 17. července 2007) a následující den pak byla hejtmanem Pavlem a radním Mutinským prezentována jen médiím na tiskové konferenci. Za trestuhodnou nedbalost (a dokonce záměr) tedy považujeme to, že odborná lékařská veřejnost se o záměrech rady kraje a schválení této tzv. „optimalizace“ dozvěděla až dodatečně, a to ještě ze sdělovacích prostředků.

Špatní manažeři

K této radou již schválené „koncepci“ máme vážné odborné výhrady. Její realizací dojde v kraji k velmi nerovnoměrnému zatížení nemocnic, a ke zcela chaotickému vývoji. Již nyní např. dochází k rušení některých důležitých oddělení a snižování počtů lůžek (za které však nejsou vytvářeny v předstihu adekvátní náhrady jinde).

Pacienti jsou pak již dnes zcela nesmyslně transportováni sanitními vozy mezi jednotlivými nemocnicemi. Odmítáme také striktně nebezpečné snahy vedení KKN o snížení počtu lékařů v ústavní pohotovostní službě naší nemocnice. Konstatujeme, že kvůli všem těmto neodborným a chybným krokům „manažerů“ České zdravotní dochází už teď ke zhoršování úrovně zdravotní péče.

S velkou lítostí a rozhořčením také musíme konstatovat, že záměrně nejsme zodpovědnými krajskými úředníky, zástupci České zdravotní zváni k odborným diskusím a prezentacím pro média o tolik potřebné reorganizaci zdravotnictví našeho kraje.

Velmi ostře se také distancujeme od nařčení radního Mutinského a předsedy představenstva Hanzla z toho, že odborná lékařská veřejnost tří nemocnic není schopna se navzájem domluvit, spolupracovat a vytvářet tak krajskou koncepci zdravotnictví. Opak je pravdou. Konstatujeme, že největší problémy a nejrůznější komplikace při ošetřování pacientů z celého kraje nám způsobují svými nekompetentními rozhodnutími a lživými výroky právě „manažeři“ České zdravotní a radní.

Situace je vážná!

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem prohlašujeme, že za krátkého působení společnosti „Česká zdravotní“ došlo k dosud nebývalé ekonomické, personální a koncepční krizi v krajském zdravotnictví. Další působení této společnosti může vést k nenapravitelným škodám ve zdravotnictví našeho kraje.

Proto naléhavě žádáme krajské zastupitelstvo, aby na svém jednání 20. září projednalo tyto body:

1/ neprodloužení manažerské smlouvy mezi KK a společností „Česká zdravotní “;
2/ převzetí kompetence rozhodování o KKN, a. s. z Rady KKna Zastupitelstvu KK;
3/ zdůvodnění dluhu (odhadovaná ztráta na konci r. 2007 = 100 milionů Kč/za rok);
4/ předložení řešení k odstranění této závratné ztráty (jež rozhodně není způsobena navýšením mezd pro zdravotnický personál);
5/ zamezení odprodeje dluhu nebo části akcií KKN dalšímu soukromému „strategickému partnerovi“ (nebo samotné České zdravotní, a. s.).

Vážení spoluobčané, apelujeme proto nyní znovu na Vás, zajímejte se o to, co se děje ve zdravotnictví Vašich měst a obcí, Vašeho Karlovarského kraje. Bedlivě sledujte další vývoj v krajském zdravotnictví a ve Vaší nemocnici. Požadujte od Vámi volených zastupitelů osobní záruky za to, že svým jednáním a hlasováním zabezpečí pro Vás kvalitní zdravotní péči. Vyjádřete veřejně své názory a připomínky. Protože situace je nyní opravdu vážná a dříve nebo později se dotkne nás všech!

Primářský sbor Karlovarské krajské nemocnice

Čtěte též:

Vrchní sestry jsou znepokojeny
Karlovarští internisté: Hejtman se nejspíše mýlí
ČLK ke krajskému zdravotnictví
Žák: Nejsme hejno uličníků
Tiskové prohlášení LOK Karlovarského kraje
Hejtman: Ke krajskému zdravotnictví…
Stomatologové mají také co říci…
Primář Kubín: Nepíši poplašnou zprávu, ale realitu
Hejtman: Údajný kolaps krajského zdravotnictví je poplašná zpráva