Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Po lesoparku pod hotelem Imperiál, který radní pronajali manželům Peričovým a hotelu Imperiál, přechází do soukromých rukou také Skalníkovy sady nad Mlýnskou kolonádou. Na třicet let je získá Milada Sárová.

Cena za pronájem pozemku o výměře 3 439 metrů čtverečných bude teprve stanovena.

„Rada města obdržela žádost Milady Sárové, respektive společnosti Sárová, s.r.o., o pronájem Skalníkových sadů za účelem realizace parkových úprav a zbudování veřejně přístupného parku. Na základě představeného záměru schválila uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Správa lázeňských parků a společností Sárová s.r.o. na dobu určitou třiceti let za standardní cenu dle platných Pravidel pro pronájem a výpůjčku pozemků v majetku města,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí radnice.

Náměstek primátora Petr Keřka k tomu říká: „Kromě žádosti o pronájem Skalníkových sadů jsme dostali také nástin možného budoucího řešení jejich podzemí, kde by mohlo vzniknout centrum lázeňských a lékařských služeb. Zároveň by se tak daly vyřešit divoké vývěry vody, která ohrožuje objekty pod svahem. Bylo by to unikátní a vhodné využití prostoru v blízkosti pramenů, přičemž by zůstala zachována zeleň, dokonce by vznikl nový veřejně přístupný park. Vše je teprve ve stádiu záměru, ale pro tuto lokalitu by byl tento záměr určitě přínosem.“

Milada Sárová uvedla, že by si přála, aby hosté a pacienti, kteří přijíždějí do Karlových Varů, mohli získat a využít další služby. „Zázemí u pramenů by pro ně bylo určitě plus. Rozhodně zde neplánujeme postavit výškovou budovu, která by kazila pohled na kolonádu. Jde se o přízemní zahradní dům,“ uvedla.

Zatímco Milada Sárová bude stavět ve Skalníkových sadech zahradní dům, v lesoparku pod Imperiálem vyrostě kromě vily Jeleny také zahradní pavilon se sklípkem a skladem, oplocení a stěna pro sportovní lezení.

„Na základě žádosti žadatelů manželů Peričových bylo vydáno územní rozhodnutí na doplňkové stavby. Zahradní pavilon bude přízemní stavba z větší části zapuštěná do terénu, nepravidelného půdorysu o zastavěné ploše 80 m2. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Návrh byl zveřejněn 5. května 2010 a rozhodnutí nabylo právní moci 7. června.

„Na žádost stavebníka bylo posléze na stavbu vydáno stavební povolení dne 21. června. 2010. Oplocení a stěna pro sportovní lezení nevyžadují dle stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení,“ dodal Kopál.