Zatímco Kolmá ulice nebyla kvůli extrémnímu přívalovému dešti, který se přehnal nad Karlovými Vary v úterý 15. srpna, poškozena, v sousední zrekonstruované Moravské ulici voda vymlela kostky a odpad z kanalizace dotekl až na Divadelní náměstí. Podle některých lidí, například inženýra Milana Ruseva, nebyla rekonstrukce Moravské ulice v roce 2019 udělána pořádně. Navíc Národní památkový ústav upozornil, že během realizace se měnila dlažba. Redakce Deníku proto požádala karlovarský magistrát o zodpovězení otázek, jak to v roce 2019 bylo a zda bylo vše uděláno odborně. Na konkrétní dotaz, zda se během realizace měnil projekt a zda se měnily kostky, ale nedostala adekvátní odpověď, a tak se musela ptát znovu.

Byla při rekonstrukci Moravské ulice dodržena původní projektová dokumentace? Měnil se během rekonstrukce projekt? Pokud ano, souhlasili s ním památkáři?

Stavba byla provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby a následné realizační dokumentace stavby.

Prosíme znovu o zodpovězení otázky - měnil se projekt, ano nebo ne?

Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je konečná, se neměnila. Ale předešlé ano.

Nedošlo ke změně velkoformátové dlažby za žulovou dlažbu z kostek 10/10/8centimetrů? Nebo byla použita velkoformátová dlažba tak, jako před tím, tedy například velké kostky o rozměrech 16/16 centimetrů?  

Materiálové složení, včetně barevnosti, kostky 10x10x8 centimetrů, bylo odsouhlaseno písemně všemi účastníky stavby, včetně zástupců památkové péče, před zahájením stavby, následně bylo takto i zkolaudováno – bez připomínek dotčených orgánů. Na stavbě probíhaly každý týden kontrolní dny, kterých se zúčastňovali i zástupci památkové péče. Přívalový déšť z 15. srpna byl extrémní, šlo o živelnou pohromu, která napáchala škody nejen v Moravské ulici. Není důvod předpokládat, že by byl nějaký zásadní rozdíl při použití o něco větší dlažby stejné hloubky, jak bylo v dřívějším návrhu před projektovou dokumentací pro provádění stavby.

Znovu prosíme o zodpovězení otázky, zda se měnila dlažba a pokud ano, tak zda s tím památkáři souhlasili?

Během realizace se měnila celá řada věcí, včetně kostek. Informován o tom byl Odbor památkové péče karlovarského magistrátu, který byl účastníkem řízení. Národní památkový ústav účastníkem řízení nebyl.

Byla podle projektové dokumentace dodržena skladba komunikace, tedy vrstev pod dlažbou? 

Ano. Skladba byla dodržena v souladu s realizační dokumentací stavby. RDS vzala v potaz stávající podloží a tam, kde nebyla naměřena na stávající pláni požadovaná únosnost Edef2 byla dokonce posílena lokální těžkou sanací z lomového kameniva. Dále byla sanována exponovaná místa střetů sítí, styků kanalizačních šachet a kolektorů.

V ulici je oddělená kanalizace, zvlášť splašková, ve vlastnictví VaK, a dešťová. Při rekonstrukci byly osazeny nové uliční vpusti a odvodňovací žlaby. Tyto uliční vpusti a příčné odvodňovací žlaby mají být zaústěné přípojkami do dešťové kanalizace. Bylo to také dodrženo? 

Ano. V souladu s realizační dokumentací stavby „objekt kanalizace“ byla určena místa pro osazení vpustí a odvodňovacích žlabů. Ty jsou řádně zaústěny do kanalizace. Nově osazené vpusti mají ve skladbě i odkalovací dna. Pro odvodňovací žlaby byl v souladu s projektovou dokumentací použit odvodňovací systém MEA. Tento systém byl záměrně vybrán pro svou největší schopnost absorbce povrchových vod. Pro jeho posílení byl za žlab osazen žulový obrubník s vyvýšením dva centimetry. Tento dále pomáhá v zadržení vod proti přepadu a zároveň celé těleso komunikace posiluje staticky. Ve spodní části jsou použity sorpční vpusti pro kombinaci potřeb odvodnění a zároveň zadržení případných ropných úkapů v souladu s požadavkem Českého inspektorátu lázní a zřídel.

Osadil zhotovitel šachtové poklopy správně, nebo obráceně? To by pak bylo i příčinou toho, že při určitých meteorologických podmínkách, například při změně tlaku, by docházelo k úniku zápachu. Hoteliéři si už dříve stěžovali, že ulice Moravská páchne. 

Ano, veškeré kryty vpustí i šachet jsou osazeny správně. V rámci stavby byly veškeré přípojné body do dešťové kanalizace zkontrolovány a zachyceny vyvložkováním. To, jestli i ostatní majitelé nemovitostí mají správně napojenou svou kanalizaci, jsme ale během rekonstrukce Moravské ulice logicky neřešili, ani nemohli.

Podle radního Bursíka měl být projekt a realizace Moravské ulice vzorem pro ostatní ulice, cena byla navíc navýšena o dalších šest milionů korun na konečných 41 milionů. Byla tedy oprava ulice provedena kvalitně?

Stavba byla řádně zkolaudována, při kolaudačním řízení nebyly ze strany dotčených orgány vzneseny žádné připomínky, a od té doby plně sloužila svému účelu.

Kdo byl určen jako stavební dozor a kdo po dokončení dílo za město převzal?

Po celou dobu stavby vykonávala technický dozor společnost DS engineering PLUS, a.s. a autorský dozor společnost AF-CITYPLAN s.r.o. Technický dozor investora stavbu přebíral na základě přejímacího řízení.