I když nemá Sadov, malá obec nedaleko Karlových Varů, peněz na rozhazování, přesto se pouští do zásadních investičních akcí. Na podrobnosti se redakce zeptala místostarosty Ladislava Ludvíka.

Jak je letos nastaven rozpočet? Kolik je plánováno na straně příjmů, kolik na straně výdajů?

Příjmy jsou v rozpočtu plánovány ve výši 21,785 milionu korun, výdaje v celkové výši 47,143 milionu. Schodek rozpočtu financujeme z prostředků, které jsme uspořili v minulých letech.

Příjmy jsou omezené. Kde berete finance na důležité investice?

Snažíme se získávat finanční prostředky z různých dotačních titulů, zejména na větší akce. Čerpáme například od Karlovarského kraje, z IROPu, z MAS Krušné hory, ministerstva pro místní rozvoj nebo Operačního programu Životní prostředí.

Kolik peněz půjde na důležité investice?

Na investiční akce máme vyčleněno 26,100 milionu korun.

Co za tyto peníze plánujete?

Pustili jsme se do stavby nové budovy šaten pro sportování, která je navržena pro současné dění na okolních sportovištích. Jedná se zejména o šatny, které souvisejí s využíváním nového hřiště s umělým povrchem, tedy tenisovým kurtům i malé kopané, dále budou sloužit TJ Sokol Sadov, který provozuje kopanou. V blízkém okolí je ale i workoutové hřiště, streetball, tenisová stěna, dětské hřiště či cyklostezka. Do budoucna je tam plánovaný okruh pro in- line brusle, vodní plocha jako odpočinková zóna, lanové centrum a další. Okolí plánované budovy je v územním plánu vedeno jako území sportovní rekreace.

Sportoviště bude splňovat standardy pro konání soutěží ve fotbalu. Předpokládáme v tomto směru rozvoj práce s mládeží, která nyní chybí. Sportoviště je používáno dobrovolnými hasiči při tréninku v rámci požárního sportu včetně práce s mládeží.

Komu všemu bude nová budova sloužit?

Z větší části ji využije právě TJ Sokol Sadov pro trénink a zápasy v kopané. K dispozici bude ovšem i sportovcům, kteří v zimním období trénují na novém hřišti malé kopané s umělým povrchem.

V budově budou moci návštěvníci sportovního areálu použít veřejné toalety, případně se mohou občerstvit v klubovně.

V jakém stadiu stavby je tento objekt?

Nyní je dokončena demolice šaten a začíná výstavba nových. Na základě veřejné soutěže stavbu provádí firma Spectec Group, s. r. o. Celkové náklady jsou 10,256 milionu korun.

Jste malou obcí, a přesto je u vás podpora sportu prioritou…

Vedení obce se snaží, aby občané mohli trávit volný čas v obci sportováním nebo aktivním odpočinkem. Proto se neustále rozvíjí území sportoviště spolu s plochami pro odpočinek. Příští rok bude v obci Bor, která spadá pod náš obecní úřad, postaveno nové dětské hřiště a hřiště na nohejbal, a to včetně sociálního zázemí. Tato území slouží nejen pro sportování, ale i pro setkávání lidí a pro pořádání různých kulturních akcí.

Podporujeme nejen sportovní spolky, ale i Sbor dobrovolných hasičů Bor, který vede kroužek mladých hasičů.

Plánujete ještě další investice v letošním roce?

V současné době probíhá v Sadově v lokalitě Na Krachu náročná stavební akce, která si vyžádá omezení provozu na místních komunikacích. Společnost ČEZ tam ukládá vzdušné vedení elektrické energie do země, součástí jsou nové přípojky k rodinným domům. Do výkopů je ukládán i optický sdělovací kabel společnosti Cetin pro přípojky internetu a telefonních linek. Protože dojde k demontáži betonových sloupů společnosti ČEZ, na kterých jsou lampy veřejného osvětlení a vzdušný kabel, musí být v této lokalitě vybudováno i nové veřejné osvětlení. Kabel veřejného osvětlení je ukládán do stejného výkopu, následně dojde k postavení nových sloupů s lampami.

Další stavební akcí, ke které dojde letos v této lokalitě, je oprava splaškové kanalizace. Kanalizace byla vybudována v 70 letech minulého století v akci Z a bohužel dle kamerových zkoušek není v dobrém stavu. Opravy provedeme částečně bezvýkopovou technologií, někdy bude ale potřeba výkop pro opravy otevřít.

A co máte připraveno pro příští rok?

Plánujeme rekonstrukci místních komunikací včetně odvedení dešťových vod, které v této lokalitě způsobují problémy. Letos bude vypracována projektová dokumentace. Ta by měla řešit i rozšíření komunikace v určitých místech (výhybny) tak, aby byl provoz bezpečný. V současné době je v celé lokalitě omezena rychlost na 30 kilometrů v hodině. Toto omezení tam bude i do budoucna, protože jsou v některých místech silniční pozemky tak úzké, že rozšíření komunikace není možné. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě skoro není možné vybudovat chodníky, které by měly smysl, je toto omezení důležité i pro bezpečnost chodců.

Jsou ještě plánovány nějaké další opravy komunikací?

Ano, v polovině září odstartují v lokalitě dolního Lesova dvě velké stavební akce. Firma Eurovia CS a.s. bude opravovat povrch krajské komunikace III/22129. Jedná se o úsek od křižovatky u Mesteka po výjezd z obce na Bor. V rámci stavebních prací dojde k odfrézování vozovky a k položení nového povrchu komunikace.

Dále dojde k úpravě stávajícího odvodnění, tedy k prodloužení dešťové kanalizace a k instalaci nových uličních vpustí. V návaznosti na tento projekt je nutné zahájit i další stavební práce, které jsou v režii obce Sadov ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, jehož je obec členem.

V současné době je odvodnění komunikace zaústěno do splaškové kanalizace, což při větším dešti přináší nemalé problémy. Proto byla vyprojektována nová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do Borského potoka. Bude odvádět dešťové vody nejen z krajské komunikace, ale také z příkopů podél místní komunikace na Novou Vísku. V rámci této stavby bude opravena i současná splaškové kanalizace a prodloužen vodovod. Tyto stavební práce bude provádět firma VSF Fanta s.r.o.

Chystají se kvůli této akci nějaké uzavírky?

Komunikace III/22129 od křižovatky u Mesteka po výjezd z obce na Bor bude z důvodu stavebních prací od 13. září plně uzavřena. Výjimku k vjezdu budou mít složky integrovaného záchranného systému a obyvatelé, kteří mají v místě nemovitost nebo trvalý pobyt a dále dopravní obsluha do firem, které v uvedeném území sídlí.

V příštím roce bude v této lokalitě zrekonstruován zbývající chodník a provedena oprava povrchu komunikace směřující k Borskému potoku.